** ประมาณการค่าใช้จ่ายปี 2564

แผนการเรียน 4 ปี (สำหรับผู้จบ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า)

หลักสูตรและสาขาวิชา ระยะ
เวลาเรียน
(ปี)
กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ไฟฟ้ากำลัง)
4 10,000 30,000 369,500
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ระบบวัดคุม)
4 10,000 30,000 369,500
วิศวกรรมเครื่องกล 4 10,000 30,000 344,950
วิศวกรรมโยธา 4 10,000 30,000 347,550
วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 4 10,000 30,000 332,350
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น 4 10,000 31,650 302,300
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(สมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย)
4 10,000 31,650 327,650
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(วิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ)
4 10,000 31,650 327,650
หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ 4 - 10,000 26,900 287,300
วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 4 10,000 29,450 274,400
เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ท 4 10,000 29,100 301,450
การพยาบาลสัตว์ 4 - 10,000 35,550 328,550
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4 - 10,000 25,400 215,900
การตลาดยุคดิจิทัล (บธ.บ.) 4 - - 10,000 19,100 209,400
การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (บธ.บ.) 4 - 10,000 19,100 209,400
โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม (บธ.บ.) 4 - 10,000 19,100 209,400
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
สัตวแพทยศาสตร์ 6 - - 64,850 807,750

แผนการเรียน เทียบโอน วันธรรมดา (สำหรับผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า)

หลักสูตรและสาขาวิชา ระยะ
เวลาเรียน
(ปี)
กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ไฟฟ้ากำลัง)
2.5 15,000 44,650 304,350
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ระบบวัดคุม)
2.5 15,000 44,650 304,350
วิศวกรรมเครื่องกล 2.5 15,000 43,400 277,950
วิศวกรรมโยธา 3 15,000 36,550 284,800
วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 2.5 15,000 40,250 278,650
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น 2 15,000 40,050 243,050
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(สมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย)
2 15,000 30,800 233,750
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(วิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ)
2 15,000 30,800 234,750
หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ 2 - 10,000 29,450 198,650
วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2 10,000 37,300 196,400
เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ท 2 10,000 29,100 203,750
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 2 - 10,000 32,300 158,900
การตลาดยุคดิจิทัล (บธ.บ.) 2 - 10,000 24,900 130,700
การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (บธ.บ.) 2 - 10,000 24,900 130,700
โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม (บธ.บ.) 2 - - 10,000 24,900 130,700

แผนการเรียน เทียบโอน วันเสาร์-อาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า)

หลักสูตรและสาขาวิชา ระยะ
เวลาเรียน
(ปี)
กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ไฟฟ้ากำลัง)
3 10,000 41,350 301,950
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ระบบวัดคุม)
3 10,000 41,350 301,950
วิศวกรรมเครื่องกล 3 10,000 37,500 277,950
วิศวกรรมโยธา 3 10,000 41,550 284,800
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น 2 10,000 37,650 245,250
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(สมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย)
2.5 10,000 35,800 233,750
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(วิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ)
2.5 10,000 35,800 233,750

รูปแบบการเรียนรายวิชาที่มีเรียนในวันเสาร์ทางคณะมีการจัดทำระบบบันทึก VDO ไว้ ให้นักศึกษาที่ขาดเรียน ควบคู่การเรียนการสอน Lecture ที่สอนสดตามปกติ ส่วนวันอาทิตย์เน้นการวิชาปฏิบัติการ​ และเก็บคะแนน

หมายเหตุ*

- ค่าลงทะเบียนรวมค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาแล้ว
- ชำระครั้งแรก หมายถึงชำระในวันลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ สามารถแบ่งชำระส่วนที่เหลือได้สูงสุด 3 ครั้ง
- หลักสูตรที่ได้รับสิทธิ Human Capital ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ส่วนลดเงินค้นร้อยละ 30
และอัตราดอกเบี้ยพิเศษไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี (รายละเอียดกองทุนกู้ยืม กยศ. และ กรอ. www.sl.mut.ac.th)
- ค่าอุปกรณ์การแต่งกาย นักศึกษาชาย 325 บาท และนักศึกษาหญิง 170 บาท
- ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม