ระเบียบปฏิบัติ

ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษา อาศัยอำนาจ ความ ในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้

ข้อที่ 1

ข้ออบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ว่าด้วยการแต่งกาย ของนักศึกษา พ.ศ. 2551

ข้อที่ 2

ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ว่าด้วยการแต่งกาย ของนักศึกษา พ.ศ. 2551

ข้อที่ 3

ให้ยกเลิก

 1. ข้อบังคับวิทยาลัยมหานคร ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2533
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2539 เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง กับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อที่ 4

ในข้อบังคับนี้
"มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
"อธิการบดี" หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
"นักศึกษา" หมายความว่า ผู้เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
"คณาจารย์" หมายความว่า อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ประจำของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ข้อที่ 5

นักศึกษาต้องแต่งกายตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้เมื่อเข้ามาในมหาวิทยาลัย ห้องเรียน หรือ ติดต่อธุรกรรม หน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

เครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษาชาย
วันเรียนปกติ

 1. เสื้อเชิ้ต แขนสั้นหรือแขนยาว สีขาว ไม่ปรากฏลวดลายบนเนื้อผ้า ไม่รัด/หลวมทับชายเสื้อไว้ในกางเกง ห้ามสวมเสื้อยืดหรือเสื้อที่มีลวดลาย หรือสีฉูดฉาด โดยเด็ดขาด
 2. ในกรณีที่เรียนวิชาปฏิบัติการ ต้องใช้เครื่องแบบปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาติอย่างเป็นทางการจากมหา วิทยาลัยเท่านั้น และห้ามสวมเครื่องแบบดังกล่าวนอกห้องปฏิบัติการ
 3. กางเกงขายาวสีกรมท่า ดำ หรือสีน้ำตาล แบบและทรงสุภาพ ไม่มีรอบขีดข่วนหรือรอยปะเป็นบริเวณกว้าง ในวันสอบ ห้ามสวมกระเป๋าที่มีเกิน 4 ใบ และ/หรือกางเกงที่มีกระเป๋า ที่ด้านข้างของขากางเกง
 4. เข็มขัดหนังมันหรือหนังกลับสีน้ำตาลเข้ม หรือสีดำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัย
 5. ถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้น สีดำ แบบสุภาพ อนุโลมให้สวมรองเท้ากีฬาหรือ รองเท้าผ้าใบแบบและสีสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าเปิดส้นโดยเด็ดขาด
 6. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ผูกเนกไทของมหาวิทยาลัย
 

วันงานพิธีของมหาวิทยาลัย

 1. เสื้อเชิ้ต แขนยาวสีขาว ผูกเนกไทของมหาวิทยาลัย
 2. กางเกงขายาวสีกรมท่า แบบและทรงสุภาพ
 3. เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตราของมหาวิทยาลัย
 4. สวมถุงเท้าสีดำและรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ
 

เครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษาหญิง
วันเรียนปกติ

 1. เสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาว ผ้าหน้าแบบเรียบ ไม่รัด/หลวม หรือบาง หรือปรากฏรวดลายบนเนื้อผ้า ติดกระดุม โลหะเงินเครื่องหมายมหาวิทยาลัยทั้ง 5 เม็ด ทับชายเสื้อไว้ในกระโปรง ติดเข็มกลัดเครื่องหมายของมหา วิทยาลัยตรงหน้าอกด้านขวา
 2. ในกรณีที่เรียนวิชาปฏิบัติการ ต้องใช้เครื่องแบบปฏิบัติการที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัย เท่านั้น และห้ามสวมเครื่องแบบดังกล่าวนอกห้องปฏิบัติการ
 3. กระโปรงสีกรมท่า สีดำ หรือสีน้ำตาลเข้ม แบบและทรงสุภาพ ยาวคลุมเข่าหรือสูงกว่าสะบ้าไม่เกิน 5 เซนติเมตร เมื่อวัดในท่ายืนไม่รัด/หลวม หรือปรากฏลวดลายบนเนื้อผ้า ในวันที่เรียนที่มีวิชาปฏิบัติการ อนุโลมให้สวมกางเกงขายาวแบบและสีสุภาพได้
 4. เข็มขัดหนังมันหรือหนังกลับ สีน้ำตาลเข้ม หรือสีดำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัย
 5. รองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้นสีดำ อนุโลมให้สวมรองเท้ากีฬา หรือรองเท้าผ้าใบแบบและสีสุภาพ ทั้งนี้ ห้ามสวมรองเท้าแตะ หรือรองเท้าเปิดส้นโดยเด็ดขาด
 6. สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ให้สวมรองเท้าและรองเท้าหุ้มส้นสีขาว
 

วันงานพิธีของมหาวิทยาลัย

 1. เสื้อ เช่นเดียวกับข้อ 1(วันเรียนปกติ)
 2. กระโปรงสีกรมท่า แบบและทรงสุภาพ ยาวคลุมเข่า หรือสูงกว่าสะบ้าไม่เกินเซนติเมตร เมื่อวัดในท่ายืน ไม่รัด/หลวม หรือบาง หรือปรากฏลวดลายบนเนื้อผ้า
 3. เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตรามหาวิทยาลัย
 4. รองเท้าหนังหุ่มส้นสีดำ

ข้อที่ 6

ให้คณาอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนกำชับ สอดส่อง ดูแลให้นักศึกษา ปฏิบัติตามข้อบังคับ นี้โดยเคร่งครัด และมีอำนาจในการว่ากล่าวตักเตือนและ/หรือไม่ให้บริการแก่นักศึกษาที่แต่งกาย ผิดข้อบังคับ ตลอดจนไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่แต่งกายผิดข้อบังคับเข้าห้องเรียนหรือเข้าห้องสอบ

ข้อที่ 7

นักศึกษาผู้ใดปฏิบัติฝ่าฝืนข้อบังคับนี้ ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดวินัยและให้พิจารณา สั่งลงโทษตาม ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษาและการลงโทษนักศึกษา

ข้อที่ 8

ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง หรือกำหนด แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2551