คนเก่งมหานคร

คนเก่งมหานคร

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์ อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 13 เกมการแข่งขัน Robo Golf Hole-in-One ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2561

ผศ. ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์ และ อ.อรรถพล กัณหเวก อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม เรื่อง ระบบตรวจคัดแยกเกรดแคนตาลูปด้วยการประมวลผลภาพ ในการประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2561

ดร.สุชีรา โชติกธรรม อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Presentation เรื่อง The Effect of Cytokines and Involvement of ER Stress on Intestinal Epithelial Cells Polarity and The Expression of Intestinal Proteins ในการประชุมวิชาการ The 10th MUT Veterinary Annual Conference 2017 and The 1st MUT International Conference on Veterinary and Animal Sciences 2017 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท และ ดร.เผด็จ อมรศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ “การเมืองในองค์การและรูปแบบ กลยุทธ์การจัดการ” ในการประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 (The 9th National Conference of Industrial Operations Development 2018: CIOD 2018) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

รศ. ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขาไฟฟ้าสื่อสาร (CM) เรื่อง การปรับปรุงไดเวอร์ซิตีเกนสำหรับระบบเชื่อมโยงขาลงแบบ MISO ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40 (EECON-40) ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2560

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า (GN) เรื่อง ระบบสื่อสารขาลงแบบมัลติโมดสำหรับดาวเทียมคิวบ์แซท ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40 (EECON-40) ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2560

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Presentation Award Excellent เรื่อง ENZYMATIC DETECTION OF NITRO-AROMATIC COMPOUNDS IN EXPLOSIVES BY USING ION SENSITIVE FIELD EFFECT TRANSISTOR AND SPECTROPHOTOMETER ในการประชุมวิชาการ The 7th International Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference 2017 (ITIChE 2017) “Innovative Chemical Engineering and Technology toward a Sustainable Future” เมื่อวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2560

ผศ. ดร.นลิน สีดาห้าว อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขาการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DS) เรื่อง การหาเส้นทางการบินที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของอากาศยานไร้คนขับแบบอัตโนมัติที่ใช้ในการเกษตร ด้วยวิธีระบบมดแบบกำหนดขอบเขตสูงสุด–ต่ำสุดที่ถูกปรับปรุงเพิ่มขึ้น ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40 (EECON-40) ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2560