บุคลากร

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

นายกสภามหาวิทยาลัย


อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย


รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

อธิการบดี


ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

ศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัย

ผศ. ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

คณบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์