บุคลากร

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

FACULTY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

ศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ผศ. ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

ดร.ดำรงค์ สมมิตร์

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

รศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

ผศ. ดร.พนิดา สีมาวุธ

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

ผศ. ดร.ไชยพร หล่อทองคำ

ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช

อาจารย์ชิดชนน์ สารรักษ์

ผศ. ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ

ผศ.วรินทร์ เกียรตินุกูล

ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ

ดร.พรเทพ พวงประโคน

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์

อาจารย์วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา

อาจารย์วศิน บุญโสภาคย์

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

ผศ. ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

ดร.ธนิดา สุนารักษ์

ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์

อาจารย์ณัฐพงษ์ ประพฤติ

อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์สร จารุวรรณชัย

อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

อาจารย์รัชต มั่งมีชัย

อาจารย์ณัฐวุฒิ อัศวสงคราม

ดร.ฉี จาง

อาจารย์กบูร ทองทา

ผศ. ดร.ปรัชญา สำรวยสินธุ์

อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ

อาจารย์อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์

อ.ศุภพักตร์ จารุเศรณี

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

ผศ. ดร.กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์

ดร.อุลาวัณย์ กุลชาติชัย

อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย

อ.มุกระวี มะดะเรส

อาจารย์พรพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

ผศ. ดร.ยศ สมพรเจริญสุข

อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา

อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

ผศ. ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร (เพ็ญผลเจริญ)

อาจารย์พัลลภ พันธุ์ปรีชารัตน์

อาจารย์สมภพ จรรยาวิลาส

อาจารย์รัตติกาล สมัน

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ

รศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์

ผศ.อาวุธ ลภิรัตนากูล

อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์แดง

อาจารย์สุจี ภัทรพุทธ

ผศ.วรพงศ์ ศิลาพันธ์

อาจารย์วงเดือน พลอยงาม

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

อาจารย์ปรัชญา บุญประสิทธิ์

รศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์

อาจารย์อรรถพล กัณหเวก

ดร.ประกิต ชมชื่น

ผศ. ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์

ดร.เทพพนม โสภาเพิ่ม

อาจารย์กาญจนา ทองทัศย์

อ.สุรการ ดวงผาสุข

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา

อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ

อาจารย์อำภา สาระศิริ

อาจารย์อดิศักดิ์ ดงเย็น

อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

ผศ.อาณัติ พิลา

ดร.ภากร จูเหล็ง

ดร.วรรณา ผิวเกลี้ยง

อ.ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง

อาจารย์วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

อ.รณชัช จินะเป็งกาศ

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธำรง

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

ผศ. ดร.สัจจา บุญยฉัตร

อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ

อาจารย์มาดัร ตามศรี

ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย

ผศ. ดร.ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี

อาจารย์ภริมา คลังภูเขียว

ดร.ชโรธร จินดารมย์

ดร.วินัย ศิลารวม

อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์

ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์

ดร.จิรพัฒน์ แสงทอง

ผศ. ดร.มานพ อ้อพิมาย

ผศ.สราวุฒิ สังวรกาญจน์

ศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา

ผศ. ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์

ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

อาจารย์ตฤณภพ บุญเส็ง

อาจารย์อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี

ผศ. ดร.นที สุริยานนท์

อ.สายันห์ ริ้วทอง

ผศ. ดร.ปุณยภัทร ภูมิภาค

อาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

อาจารย์วิษณุ โกเมศ

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง

ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล

ดร.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์

อาจารย์ณัฏฐ์ พงศ์พฤกษธาตุ

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

ผศ.ขวัญชัย หนาแน่น

อาจารย์ธนกฤต โชติภาวริศ

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

อาจารย์กิตติศักดิ์ ยงศิริ

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง

อาจารย์นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

ผศ. อุษาวดี อินทร์คล้าย

อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

ดร.ทรงสุดา วิจารณ์

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

อาจารย์ก่อเกียรติ บุญยี่

ดร.สมศักดิ์ ไทยเจริญสุจริตทำ

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์

อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์

อาจารย์นพดล ปั้นจันทร์

ผศ.พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

อาจารย์ณัฎฐ์ มาเจริญ

อาจารย์อภิศักดิ์ เกตุขาว

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ

ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร

อาจารย์ประพจน์ ทศภานนท์

ผศ. ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

อาจารย์อธิปตย์ จันทร์ดี

รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข

อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

อาจารย์ธนัท นกเอี้ยงทอง

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท

อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี

ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่วิริยะพันธ์

ผศ. ดร.ชื่นสุมล บุนนาค

ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์ธีรธัช สวัสดิวิชัย

อาจารย์สุจิตตรา ประครองสี

อาจารย์พิชญา ตันติอำไพวงศ์

อาจารย์อาชวินท์ อนันตกูล

ดร.เผด็จ อมรศักดิ์

อาจารย์ศรัญญา การุณวรรธนะ

อาจารย์ต่อศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์

อาจารย์ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

ผศ. ปิยวรรณ แก้วจันทร์

อาจารย์ชิดชนก อัจฉริยนิติ

อาจารย์ปทุมพร วงศ์ทองศรี

อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

อาจารย์กิตติภณ เพ็ชรสว่าง

ดร.ชยงการ ภมรมาศ

อาจารย์สันนิธิ ตินทุกะสิริ

ผศ.ธนพร ศรียากูล

อาจารย์วรลักษณ์ โชติเลอศักดิ์

อาจารย์ทิพย์สุดา ไตรยราช

อาจารย์ฐิตารีย์ ขำทับทิม

ผศ. ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป

อาจารย์ชิดชนก อินทอง

อาจารย์กุลกนิษฐ์ คุณาธิกรกิจ

ผศ.นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์

ผศ. อโยฤทัย สิงห์สา

อาจารย์กนกกาญจน์ ขวัญนวล

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์

ผศ.อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

ผศ. น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

อ.สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว

อ.น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์

ผศ. สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์

ผศ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล

ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล

อ.น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกังสดาร

อ.สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์

อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์

อ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์

อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.สพ.ญ. โชติกา ทิวาลัย

อ.น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่

ผศ. อ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์

ผศ. ดร. สพ.ญ. พินิดดา ชะอุ่มผล

อาจารย์เอกธิดา ทองเด็จ

อาจารย์จุฬาภา สอนกลิ่น

ผศ. สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล

อ.สพ.ญ. ธนิกานต์ สุวรรณโชติ

อ.สพ.ญ.จิตรา สนิสุริวงษ์

อ.น.สพ. พีรทัศน์ จิตต์วิวัฒน์

อาจารย์ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร

อาจารย์มนตรี แสงลาภเจริญกิจ

อ.สพ.ญ.สิรีภรณ์ ต้นทอง

อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์

อ.สพ.ญ.แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง

ผศ. น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย

ผศ.ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน

ดร.สรรเพชญ โสภณ

อ.สพ.ญ. พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์

อ.สพ.ญ. ชาริณี โสภารัตน์

อ.น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์

อาจารย์สุชีรา โชติกธรรม

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ มาร์คูว

ผศ. น.สพ.ดร. ศักดิ์ชัย เรือนเพชร

อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์

อ.สพ.ญ. วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์

อ.สพ.ญ. สุทธินีย์ บุญให้

อ.น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ

อ.สพ.ญ. ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ

อ.น.สพ. พัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์

อ.สพ.ญ.ดร.ณภัค รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

ผศ. ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง

อ.สพ.ญ. กรกมล ปดิฐพร

อ.น.สพ.ดร.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ

อ.สพ.ญ.ดร.อุมาพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

ผศ. สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร

อ.น.สพ. ชนัต ญาณประภาศิริ

อ.น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล

อ.น.สพ.เกียรติชัย โรจนมงคล

อ.น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช

อ.สพ.ญ. ปนิตา ล้อมวงษ์

ดร.วริษฐา อังศิริจินดา

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์

อ.น.สพ. สมจินต์ สุทธิกาญจน์

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร

อ.สพ.ญ. สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ

อ.สพ.ญ.ขวัญชนก ใหม่ซ้อน

อ.น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง

อ.สพ.ญ.กรกมล หาญชัย

อ.สพ.ญ. พรรณธิภา บริกัปปกุล

อ.น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง

อ.น.สพ. คอลีฟ มาลายา

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล