บุคลากร

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

FACULTY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

ศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ผศ. ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

ผศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

ดร.ดำรงค์ สมมิตร์

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

รศ. ดร.หมัดอามีน หมันหลิน

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

ผศ. ดร.ไชยพร หล่อทองคำ

ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช

ผศ. ดร.พนิดา สีมาวุธ

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด

อาจารย์ชิดชนน์ สารรักษ์

ผศ.วรินทร์ เกียรตินุกูล

ดร.อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ

ดร.พรเทพ พวงประโคน

ผศ. ดร.ขวัญจิต วงษ์ชารี

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์

อาจารย์วิฆเนศ วงศ์วาณิชวัฒนา

อาจารย์วศิน บุญโสภาคย์

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พร้อมวงค์

อาจารย์จิราวุธ สุวัชระกุลธร

ผศ. ดร.ชนม์รัตน์ ตติยะวรนันท์

ผศ. ดร.กรณิการ์ มูลโพธิ์

อาจารย์สุพัตรา เพ็ชรนิล

ดร.ธนิดา สุนารักษ์

อาจารย์วลัยรัตน์ บุญไทย

ดร.พุทธพร เศวตสกุลานนท์

อาจารย์ณัฐพงษ์ ประพฤติ

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์สร จารุวรรณชัย

ดร.รังสิมันต์ สิทธิกร

อาจารย์ประพจน์ ทศภานนท์

ผศ. ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์

อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

อาจารย์ธนัท นกเอี้ยงทอง

อาจารย์อธิปตย์ จันทร์ดี

รศ. ดร.จารุวัตร เจริญสุข

อาจารย์เชาวริน สกุลวรากลาง

อาจารย์รัชต มั่งมีชัย

อาจารย์ณัฐวุฒิ อัศวสงคราม

ดร.ฉี จาง

อาจารย์กบูร ทองทา

ผศ. ดร.ปรัชญา สำรวยสินธุ์

อาจารย์บวรพงศ์ พรชุติ

อาจารย์อัษฎางค์ ไตรตั้งวงศ์

อ.ศุภพักตร์ จารุเศรณี

ดร.วัชรินทร์ หนูทอง

ดร.อุลาวัณย์ กุลชาติชัย

อาจารย์อรณิชา อนุชิตชาญชัย

อ.มุกระวี มะดะเรส

ผศ. ดร.กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์

ผศ. ดร.ยศ สมพรเจริญสุข

อาจารย์ศุภพัฒน์ ปิงตา

อาจารย์พรพจน์ โพธิ์พงศ์วิวัฒน์

อาจารย์ยศธร ภูมิสุทธิ์

ผศ. ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล

ผศ. ดร.เมตตา วงศ์ปฏิมาพร (เพ็ญผลเจริญ)

อาจารย์พัลลภ พันธุ์ปรีชารัตน์

อาจารย์สมภพ จรรยาวิลาส

อาจารย์รัตติกาล สมัน

ผศ. ดร.สาวัสดิ์ บุณยะเวศ

รศ. ดร.พีระพล ยุวภูษิตานนท์

ผศ.อาวุธ ลภิรัตนากูล

อาจารย์ณัฐพงษ์ จันทร์แดง

อาจารย์สุจี ภัทรพุทธ

ผศ.วรพงศ์ ศิลาพันธ์

อาจารย์วงเดือน พลอยงาม

อาจารย์ปรัชญา บุญประสิทธิ์

รศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์

อาจารย์ศิริพงษ์ วงษ์คาร

อาจารย์อรรถพล กัณหเวก

ดร.ประกิต ชมชื่น

ผศ. ดร.สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์

อาจารย์กาญจนา ทองทัศย์

อ.สุรการ ดวงผาสุข

อาจารย์กฤษฎา กันทะวงค์

อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์

ดร.เทพพนม โสภาเพิ่ม

อาจารย์ศศิวิมล ฮงมา

อาจารย์ชัยทัต ธาราสมบัติ

อาจารย์อำภา สาระศิริ

อาจารย์อดิศักดิ์ ดงเย็น

อาจารย์อภิเชษฐ ดุมคำ

ผศ.อาณัติ พิลา

อาจารย์ชาติชาญ ตรียะเวชกุล

ดร.ภากร จูเหล็ง

ดร.วรรณา ผิวเกลี้ยง

อ.ภูมิ ณ ตะกั่วทุ่ง

อาจารย์วิวัฒน์ ประเสริฐมานะกิจ

ผศ. ดร.จิรวัฒน์ ดำริห์อนันต์

อาจารย์ณราวดี สิทธิเดชธำรง

อ.รณชัช จินะเป็งกาศ

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

อาจารย์พลีการณ์ ตรีนันทรัตน์

ผศ. ดร.สัจจา บุญยฉัตร

อาจารย์ศรัญธร มงคลชัยชนะ

อาจารย์มาดัร ตามศรี

ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย

ผศ. ดร.ศุภเกียรติ ศรีพนมธนากร

อาจารย์กฤษณพงศ์ นันทศรี

อาจารย์ภริมา คลังภูเขียว

ดร.ชโรธร จินดารมย์

ดร.วินัย ศิลารวม

อาจารย์สืบทัศน์ ลิ่มสายหั้ว

อาจารย์วชิรวิทย์ สงสุวรรณ์

ผศ. ดร.สมชาย ศรีพัฒนะพิพัฒน์

ดร.จิรพัฒน์ แสงทอง

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์

ผศ. ดร.มานพ อ้อพิมาย

ผศ.สราวุฒิ สังวรกาญจน์

ศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์

อาจารย์จตุรนต์ เงินพลับพลา

ผศ. ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์

ดร.ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

อาจารย์ตฤณภพ บุญเส็ง

รศ. ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์

อาจารย์อภิสิทธิ์ วิสุทธิรัตนมณี

ผศ. ดร.นที สุริยานนท์

อ.สายันห์ ริ้วทอง

ผศ. ดร.ปุณยภัทร ภูมิภาค

อาจารย์ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์

อาจารย์วิษณุ โกเมศ

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง

ผศ. ดร.สมศักดิ์ เพ็ชร์กุล

ดร.วิวัฒน์ เกยูรวงศ์

ผศ. ดร.รุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์

ผศ.ขวัญชัย หนาแน่น

อาจารย์ณัฏฐ์ พงศ์พฤกษธาตุ

อาจารย์ธนกฤต โชติภาวริศ

อาจารย์สิทธิกร ดีพร้อม

อาจารย์กิตติศักดิ์ ยงศิริ

อาจารย์นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์

ดร.วัชระ สัตยาประเสริฐ

ผศ. อุษาวดี อินทร์คล้าย

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง

อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์

ผศ. ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

ดร.ทรงสุดา วิจารณ์

อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน

อาจารย์ก่อเกียรติ บุญยี่

ดร.สมศักดิ์ ไทยเจริญสุจริตทำ

ผศ. ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น

อาจารย์ชิตพงษ์ นภาพันธ์

อาจารย์ศิลปกร ปิยะปัญญาพงษ์

อาจารย์นพดล ปั้นจันทร์

ผศ.พิเชษฐ์ วิสารทพงศ์

อาจารย์ณัฎฐ์ มาเจริญ

อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ

ผศ. ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

อาจารย์อภิศักดิ์ เกตุขาว

อาจารย์ณัฐพงษ์ ช่วยบำรุง

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุกิจ

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท

อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี

ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่วิริยะพันธ์

ผศ. ดร.ชื่นสุมล บุนนาค

ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ

อาจารย์กิตติคุณ นิมิตแสงเทียน

อาจารย์ธีรธัช สวัสดิวิชัย

อาจารย์สิริรักษ์ ภู่ริยะพันธ์

ผศ.อุไรรัตน์ มณีรัตนาศักดิ์

อาจารย์พิชญา ตันติอำไพวงศ์

อาจารย์อาชวินท์ อนันตกูล

อาจารย์สุจิตตรา ประครองสี

ดร.เผด็จ อมรศักดิ์

อาจารย์ศรัญญา การุณวรรธนะ

อาจารย์ต่อศักดิ์ หาญคุณะเศรษฐ์

อาจารย์ชิตวันพัทณ์ วีระสัย

ผศ. ปิยวรรณ แก้วจันทร์

อาจารย์ชิดชนก อัจฉริยนิติ

อาจารย์ปทุมพร วงศ์ทองศรี

อาจารย์วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์

อาจารย์กิตติภณ เพ็ชรสว่าง

ดร.ชยงการ ภมรมาศ

อาจารย์สันนิธิ ตินทุกะสิริ

ผศ.ธนพร ศรียากูล

อาจารย์วรลักษณ์ โชติเลอศักดิ์

อาจารย์ฐิตารีย์ ขำทับทิม

ผศ. ดร.กาญจนาภรณ์ พลประทีป

อาจารย์ทิพย์สุดา ไตรยราช

อาจารย์ชิดชนก อินทอง

อาจารย์กุลกนิษฐ์ คุณาธิกรกิจ

ผศ.นพมณี ภารุ่งโรจน์รัตน์

อาจารย์อโยฤทัย สิงห์สา

อาจารย์กนกกาญจน์ ขวัญนวล

อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

ผศ. น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

อ.สพ.ญ.ดร.พรรณนิการ ชัยชนะศักดิ์

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว

อ.น.สพ.ดร.สิทธิชน รัตนจันทร์

ผศ. สพ.ญ.ดร.จิตรบรรจง ทุมพงษ์

ผศ.รัชกฤช เลิศภัทรโกมล

ดร.สุนิษา ศิริมงคลวรกุล

อ.น.สพ.ดร.ธีรพล ชินกังสดาร

อ.สพ.ญ.ดร.ฐิตารีย์ เลาหรัชตธานินทร์

อ.น.สพ.ดร.หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์

อ.สพ.ญ.ดร.อภิรดี อินทรพักตร์

อ.น.สพ.ศุภธัช วุฒิวิทยพงศ์

อ.สพ.ญ. พรรณธิภา บริกัปปกุล

อ.น.สพ.ดร.วิษณุ วรรณแสวง

อ.น.สพ. คอลีฟ มาลายา

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

ผศ. น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล

อ.สพ.ญ. โชติกา ทิวาลัย

อ.น.สพ.ดร.เจษฎา รุ้งภู่ประดิษฐ์

อ.น.สพ.ดร.ธนสิทธิ์ สอนภู่

ผศ. ดร. สพ.ญ. พินิดดา ชะอุ่มผล

อาจารย์เอกธิดา ทองเด็จ

อาจารย์จุฬาภา สอนกลิ่น

อ.สพ.ญ. ธนิกานต์ สุวรรณโชติ

ผศ. สพ.ญ.ดร.สุกัญญา ผลิตกุล

อ.สพ.ญ.จิตรา สนิสุริวงษ์

อ.น.สพ. พีรทัศน์ จิตต์วิวัฒน์

อาจารย์ธาเนศ อนุศักดิ์เสถียร

อาจารย์มนตรี แสงลาภเจริญกิจ

อ.สพ.ญ.สิรีภรณ์ ต้นทอง

อ.สพ.ญ.ดร.ทรรศนีย์ บุณยทรรศนีย์

อ.สพ.ญ.แป้งร่ำ ประทีป ณ ถลาง

ผศ.ทัศนีย์ ตรัยรัตน์อภิวัน

ผศ. น.สพ.ดร.จำลอง มิตรชาวไทย

ดร.สรรเพชญ โสภณ

อ.สพ.ญ. พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์

อ.สพ.ญ. ชาริณี โสภารัตน์

อ.น.สพ.ดร.สมยศ อิ่มอารมณ์

อาจารย์สุชีรา โชติกธรรม

ผศ.สพ.ญ.ดร.ธัชฎาพร ไชยคุณ มาร์คูว

ผศ. น.สพ.ดร. ศักดิ์ชัย เรือนเพชร

อ.สพ.ญ. วรรษวรรณ ประภาสวัสดิ์

อ.สพ.ญ.ดร.พงษ์ศิวะ โสตถิพันธุ์

อ.สพ.ญ. สุทธินีย์ บุญให้

อ.น.สพ.นัฐชัย สุรรุจิ

อ.สพ.ญ. ศุภลักษณ์ แก้วขวัญ

อ.น.สพ. พัฒนพร ถาวรพัฒนพงศ์

อ.สพ.ญ.ดร.ณภัค รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

ผศ. ดร.ทิพวัลย์ จันทะฟอง

อ.สพ.ญ. กรกมล ปดิฐพร

อ.น.สพ.ดร.เศรษฐกิตย์ จิตเสนาะ

อ.สพ.ญ.ดร.อุมาพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์

อ.น.สพ. ชนัต ญาณประภาศิริ

ผศ. สพ.ญ.ดร.อารยา สืบขำเพชร

อ.น.สพ.เกียรติชัย โรจนมงคล

อ.น.สพ.ดร.พรชัย ครองสวัสดิ์กุล

อ.น.สพ.ดร.มงคล ชวณิช

อ.สพ.ญ. ปนิตา ล้อมวงษ์

ดร.วริษฐา อังศิริจินดา

อ.น.สพ. สมจินต์ สุทธิกาญจน์

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงใจ เหรียญรักวงศ์

อ.สพ.ญ.ดร.ดวงจิต คนึงเพียร

อ.สพ.ญ. สุวริน ภาวสุทธิไพศิฐ

อ.สพ.ญ.ขวัญชนก ใหม่ซ้อน

อ.น.สพ.ปฏิภาณ ใจเป็ง

อ.สพ.ญ.กรกมล หาญชัย