ข่าวสาร กิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-01-59/1.JPG

 

สำหรับ คณะบริหาร สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นี้ มุ่งเน้นในเรื่องของความเชี่ยญชาญการออกแบบ ติดตาม และพัฒนากระบวนการทางโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจให้แก่องค์กร และกำหนดแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดการงานด้านโลจิสติกส์ โดยการเรียนการสอนมีการจัดเป็นลำดับขั้น ตั้งแต่พื้นฐานการบริหารไปจนถึงความเข้าใจระบบโซ่อุปทาน ดังนี้

1. การบริหารงาน การจัดการ การเงินการธนาคาร การตลาด การบัญชี การใช้งานและพัฒนาโปรแกรม
2. การวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตามความเป็นไปของระบบโซ่อุปทาน
3. การบริหารงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ด้วยความต้องการบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของตลาดโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงมีความตั้งใจผลิตบุคลากรที่จะเข้าสู่ตลาดดังกล่าว ซึ่งนอกเหนือจากวิศวกรโลจิสติกส์แล้ว มหาวิทยาลัยฯ เห็นความสำคัญของบุคลากรด้านการบริหารจัดการเช่นกัน จึงได้นำความถนัดในเชิงวิศวกรรม มาผนวกกับด้านการบริหารจัดการ ทำให้เกิดหลักสูตรที่รองรับความต้องการนี้ขึ้น ซึ่งก็คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นั่นเอง

 

 

หากถามว่า เรียนจบจากสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์นี้แล้ว จะสามารถทำงานอะไรได้บ้าง
คงต้องบอกว่าค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียว แต่สามารถจำแนกเป็นกลุ่มงานกว้าง ๆ ได้ ดังนี้

1. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2. การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง
3. วิเคราะห์ธุรกิจ
4. การบริหารจัดการความร่วมมือ/การสื่อสาร
5. การบริการทั่วไป
6. ผู้บริหาร


 

Mahanakorn University of Technology
สร้างสรรค์การเรียนรู้
เพื่อสร้างคุณเป็นสินทรัพย์แห่งอนาคต

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-01-59/2.JPG

 

 

<< ย้อนกลับ