ข่าวสาร กิจกรรม

“กล้าพัฒน์” Imagination Encircles the World


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการ "กล้าพัฒน์" (imagination encircles the world)

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "กล้าพัฒน์" (imagination encircles the world) กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่  วันที่ 30 พฤษภาคม - วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ อาคารกีฬาในร่ม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นผู้กล่าวเปิดงาน  ร่วมด้วย ผศ.ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา  เข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน
    เป็นโครงการที่ฝึกให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความสามารถ มีการแสดงถึงการใช้ Soft Skills (ทักษะของบุคคลที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์) นอกเหนือจากเดิมที่มีเพียงแต่ Hard skill (ความสามารถทางวิชาการ) และยังสามารถที่จะท างานร่วมกับผู้อื่นได้ หรือการท างานร่วมกันเป็นทีมเพื่อปรับ ใช้ในการเรียนและการท างานต่อไปในอนาคต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาแบบนี้อย่างสม่ าเสมอ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ เพราะความรู้ไม่ได้มี เพียงในห้องเรียนเท่านั้น

 
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-00_1.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-00_2.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-01.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-02.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-03.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-04.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-05.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-06.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-07.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-08.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-09.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-10.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-11.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-12.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-13.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-14.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-15.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-16.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-17.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-18.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-19.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-20.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-21.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-22.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-23.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-24.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-25.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-26.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-27.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-28.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-29.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-30.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-31.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-32.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-33.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-34.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-35.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-36.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-37.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-38.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-39.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-40.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-41.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/17-06-60/KP-42.jpg
   

<< ย้อนกลับ