ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2557

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/06-11-58/1.JPGhttp://www.mut.ac.th/uploaded/news/06-11-58/4.JPG

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ (อธิการบดี) คณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากทุกคณะให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ดังต่อไปนี้

 

1. ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน

ประธาน

2. รศ. ดร.พรฤดี เนติโสภากุล

กรรมการ

3. รศ. สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา

กรรมการ

4. ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์

กรรมการ

5. รศ. น.สพ. ดร.จตุพร กระจายศรี

กรรมการ

6. ดร.นริศรา อินทรจันทร์

กรรมการ

7. ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง

กรรมการ

8. ผศ. สพ.ญ. ดร.อารยา สืบขำเพชร

กรรมการและเลขานุการในการตรวจประเมินครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้มีการร่วมประชุมหารือกับคณะผู้ตรวจประเมิน และมีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมิน ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า รวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาประเมินผล นอกจากนี้มีการเยี่ยมชมคณะและภาควิชาต่าง ๆ รวมถึงห้องปฏิบัติการทันสมัย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก และศูนย์นวัตกรรม ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยด้วย

 

การนำเสนอผลงานที่น่าภาคภูมิใจ และสร้างความสนใจให้กับคณะผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ คือ การนำเสนอผลงานวิจัยหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดที่มีชื่อว่า “THER” ผลงานจากศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน : MASI นำเสนอโดย ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน นั่นเอง
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/06-11-58/2.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/06-11-58/3.JPGสังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม มีความ โปร่งใส
และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง เรายินดี

ผลการตรวจประเมินจะเป็นอย่างไร ติดตามข่าวสารได้ที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
www.mut.ac.th และ fb.MUTmahanakorn

 

<< ย้อนกลับ