ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติตรวจเยี่ยมจาก สกอ.


 

มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติตรวจเยี่ยมจาก สกอ.

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-09-58/1.JPG

 

มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติตรวจเยี่ยมจาก สกอ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการตรวจเยี่ยม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คำแนะนำ จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี คณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากทุกคณะให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม สถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ดังต่อไปนี้
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร

 

ประธาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจารี ปรียานนท์

 

กรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล

 

กรรมการ

4. คุณชัยวัฒน์ อนันต์กาญจนกุล

 

เลขานุการ

5. คุณปริชาติ เบ็ญจวรรณ์

 

ผู้ช่วยเลขานุการ

 


 

ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้มีการร่วมประชุมหารือกับคณะผู้ตรวจ นำเยี่ยมชมคณะและภาควิชา ซึ่งประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงห้องปฏิบัติการทันสมัยและศูนย์นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงาน และติดตามพัฒนาการด้านคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภทแล้ว

 

เกร็ดความรู้
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นและความต้องการของประเทศ โดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ได้กำหนดการจัดตั้งและการเปิดดำเนินการของสถาบันไว้ว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ มหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัย ที่ก่อตั้งขั้นในปี 2533 เป็นมหาวิทยาลัยในปี 2537 ซึ่งใช้เวลาเพียง 4 ปี ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเร็วที่สุด

 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-09-58/2.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-09-58/3.JPG

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-09-58/4.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-09-58/5.JPG

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/04-09-58/6.JPG

 

<< ย้อนกลับ