ข่าวสาร กิจกรรม

ชาวหนองจอกเข้าร่วมกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ รักอาลัยในหลวง” เพื่อแปรอักษรมนุษย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ชาวหนองจอกเข้าร่วมกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ รักอาลัยในหลวง” เพื่อแปรอักษรมนุษย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับสำนักงานเขตหนองจอกรวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนชาวหนองจอก จัดกิจกรรม        
       “รวมใจภักดิ์ รักอาลัยในหลวง”แปรอักษรมนุษย์ พร้อมจุดเทียนชัย และร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กิจกรรมถูกจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน
       2559 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬา-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม นายกสภา-
       มหาวิทยาลัยฯ ร่วมด้วย อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นางวีณา ช้างแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก
       รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตหนองจอก เข้าร่วมกิจกรรม โดยในกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 4,000 คน

 

               

 

 

                 กิจกรรม “รวมใจภักดิ์ รักอาลัยในหลวง” มีการแปรอักษรมนุษย์เป็นเลข ๙ (เลข ๙ ไทย) ถัดลงมาด้านล่างแปรอักษรเป็น กังหันน้ำชัยพัฒนา
          เคลื่อนที่ได้บนสายน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์จากพระปรีชาสามารถของพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ พร้อมข้อความ พสกนิกร หนองจอก หลังจากนั้นเหล่าผู้เข้าร่วม
          กิจกรรมยืนสงบนิ่งเป็นเวลาประมาณ 89 วินาที พร้อมร่วมจุดเทียน และขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

                 

 

                 สำหรับกิจกรรม“รวมใจภักดิ์ รักอาลัยในหลวง” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีโอกาสได้เป็นจุดรวมหรือจุดศูนย์กลางเพื่อให้ ประชาชนชาว
          หนองจอกของพระราชา ได้ใช้ในพื้นที่ในการทำกิจกรรม ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันการศึกษามา และจากกิจกรรม
          ครั้งนี้ได้เห็นความรัก    ความสามัคคี ความอดทน ของประชาชนชาวหนองจอกที่ตั้งใจทำเพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเชื่อว่าไม่ได้มีเพียงชาว
          หนองจอกเท่านั้นที่ทำกิจกกรมดีๆแบบนี้เพื่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช-
          บรมนาถบพิตร แต่ประชาชนชาวไทยทุกคนของพระองค์ก็มีความรู้สึกไม่ได้ต่างไปจากกัน กิจกรรมครั้งนี้ต้องขอบพระคุณ ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ที่มี
          ส่วนเกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือจนสำเร็จลุลวงด้วยดี

 

               

 

 
               

 

 

                 

<< ย้อนกลับ