ข่าวสาร กิจกรรม

ม.เทคโนโลยีมหานคร ร่วมมือกับ Makro พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สู่การช่วยร้านค้าปลีกท้องถิ่นให้ทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน


 

ม.เทคโนโลยีมหานคร ร่วมมือกับ Makro พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สู่การช่วยร้านค้าปลีกท้องถิ่นให้ทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 

ม.เทคโนโลยีมหานคร ร่วมมือกับ Makro
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา สู่การช่วยร้านค้าปลีกท้องถิ่นให้ทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 

นศ.คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่นกับ Makro
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักบริหารยุคใหม่อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรบริหารธุรกิจ และยังส่งเสริมนักบริหารมือใหม่ที่เข้ามาเพื่อศึกษาต่อโดยการสนับสนุนงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ มากมายเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาอย่างสูงสุด และได้รับความเชื่อมั่นความไว้ใจจาก บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม Makro มิตรแท้โชว์ห่วย ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาร้านค้าปลีกในท้องถิ่นให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และยังเป็นการฝึกฝนนักบริหารให้ทำงานเป็นสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การทำงานจริงในอนาคตได้
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-09-58/2.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-09-58/3.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-09-58/4.JPG
 

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-09-58/1.JPG

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำกิจกรรม Makro มิตรแท้โชว์ห่วย ซึ่งได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2558 นี้ ทางคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้ง เป็นกิจกรรมที่จะเพิ่มทักษะให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ในคณะบริหารธุรกิจ โดยจะแบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ คือการรับการฝึกอบรมและได้ลงพื้นที่จริง นักศึกษาจะได้นำความรู้จากทฤษฎีไปพัฒนาร้านค้าที่อยู่ในท้องถิ่น และสรุปผลกลับมายังโครงการ ทั้งนี้นักศึกษาจะได้ฝึกพัฒนางานทางด้านบริหาร ให้มีประสบการณ์มากขึ้น ฝึกการคิดแก้ปัญหา สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ และยังช่วยพัฒนาร้านค้าปลีกขนาดเล็กให้ทำธุรกิจได้อย่างมั่นคงสามารถดำเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันที่มีอยู่มากในยุคปัจจุบันได้http://www.mut.ac.th/uploaded/news/18-09-58/5.png

สุดท้ายแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเล็งเห็นว่า ในกิจกรรม Makro มิตรแท้โชว์ห่วยครั้งนี้เป็นการสานสัมพันธ์อันดีกับร้านค้าปลีกชุมชนหรือท้องถิ่น รวมถึงช่วยพัฒนาให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน มีศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ ที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเรียน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในอนาคตที่ต้องออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงตั้งใจให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อไป

 

<< ย้อนกลับ