ข่าวสาร กิจกรรม

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์”


   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์”

                 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม“การประชุมวิชาการทาง สัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์” โดยกิจกรรมครั้งนี้ถูกจัด
          ขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้หัวข้อ  “มาตรฐานบริการด้านสุขภาพสัตว์ : เส้นทางสู่การพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน
          2559 ที่ผ่านมา ณ อาคาร R ห้อง R-306 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทค-
          โนโลยีมหานครเป็นประธานในการเปิดงาน ร่วมด้วย  รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
          เป็นจำนวนมาก

               

 

 

                 โดยการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ภายใต้หัวข้อ “มาตรฐานบริการด้านสุขภาพสัตว์ : เส้นทางสู่การพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน" นี้
          จัดขึ้นเพื่อเป็นการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และมีวัตถุประสงค์เพื่อ
          1. เพื่อเป็นการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีอันทันสมัยในด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ และนำไปใช้งานได้จริงอย่างยั่งยืน
          2. เพื่อจัดให้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านสัตวแพทย์และด้าน
          อื่นๆที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
          3. เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์และหน่วยงานต่าง ๆ

 

                 


                 คณะสัตวแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเห็นประโยชน์ต่อความสำคัญของโครงการนี้ จึงได้จัดขึ้นเป็นประทุกปีซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้ง
          ที่ 9 แล้วที่จัดกิจกรรมนี้ และยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆไป เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อีกทั้งยังก่อให้เกิดความ
          ต่อยอดความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ การเลี้ยงสัตว์และการรักษาสัตว์ด้วย เพราะเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกวัน เกิดนวัตกรรมใหม่อย่างรวด
          เร็วในวงการคณะสัตวแพทยศาสตร์เองก็ต้องเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเพื่อให้บัณฑิตจบไปเป็นคุณหมอ
          ที่มีศักยภาพ และเพื่อเป็นการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครด้วย 

               

 

 
               

 

 

               

<< ย้อนกลับ