ข่าวสาร กิจกรรม

APSCO 8th


 

“APSCO 8th International Symposium on Space Technology and Application” ณ ประเทศเปรู 

 

 

  

     ผศ.ดร.วีระชัย มาลยเวช อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมสัมมนา “APSCO 8th International Symposium on Space Technology and Application” ณ ประเทศเปรู

     Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO)  เป็นหน่วยงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก ร่วมกับ La Comisión Nacional de Investigacióny Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) ซึ่งเป็นสำนักงานที่ดูแลกิจการด้านอวกาศของประเทศเปรู ได้มีการจัดการสัมมนา “The APSCO 8th International Symposium on Space Technology and Applications” ณ เมือง ลิมา ประเทศเปรู ในระหว่างวันที่ ๓-๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ชาติสมาชิก ได้นำเสนอผลงาน งานวิจัย กิจกรรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางอวกาศ ของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ

 

 

     จากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา “APSCO 8th International Symposium on Space Technology and Application” ในครั้งนี้ ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช ได้แสดงความคิดเห็นถึงสิ่งที่ได้รับจากการประชุมสัมมนาครั้งนี้ว่า เป็นโอกาสดีที่ได้แลกเปลี่ยน  เรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ กับสมาชิกจากประเทศต่างๆ ที่หลากหลาย ทำให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้าในกิจการด้านอวกาศของประเทศต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศต่างๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะมีการประยุกต์การใช้งานข้อมูลสารสนเทศ จากดาวเทียมในกิจการต่างๆ เช่น การจัดการภัยพิบัติ ด้านต่างๆ รวมทั้งการปราบปรามยาเสพติด และได้เห็นถึงกิจกรรมทางด้านการพัฒนาดาวเทียม ทั้งขนาดจิ๋วและขนาดเล็ก จากประเทศต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชน

   

     ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ทาง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีมติเห็นชอบให้ ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช หัวหน้าห้องปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในหัวข้อ “วิธีควบคุมการโคจรของดาวเทียมขนาดเล็กที่ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและมีวงโคจรใกล้กัน” (Motion Control of Small Satellite Formation Flying using Optimal Impulsive Thrust)

 

     โดย ผศ. ดร.วีระชัย มาลยเวช เป็นตัวแทนประเทศไทยในการทำหน้าที่เป็น   
ผู้ดำเนินรายการสัมมนา ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และในส่วนของ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ทำการนำเสนอ งานวิจัยในหัวข้อ “Motion Control of Small Satellite Formation Flying using Optimal Impulsive Thrust”

 

  


     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนความก้าวหน้าของ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกท่านของสถาบัน และการสัมมนาครั้งนี้เองก็ทำให้เข้าใจว่าประเทศไทยเรา ต้องหันมาตื่นตัวในเรื่องกิจการอวกาศให้มากขึ้น ทั้งด้านการประยุกต์ใช้งานข้อมูลสารสนเทศ และด้านเทคโนโลยีดาวเทียม โดยเฉพาะภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการภัยพิบัติต่างๆ ในประเทศ พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอวกาศให้มากขึ้น และรองรับการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ                       ดังนั้นหน่วยงานต่างๆ หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยฯ ควรมีกิจกรรมต่างๆ ทางด้านอวกาศให้มากขึ้น เพื่อสร้างองค์ความรู้ ให้แก่บุคคลากรของประเทศ และควรสร้างความตื่นตัวให้สังคมทั่วไปได้เห็นถึงความสำคัญของกิจการด้านเทคโนโลยีอวกาศด้วย

 

<< ย้อนกลับ