ข่าวสาร กิจกรรม

สาขาวิชานวัตกรรมและการบริหารจัดการ


 

สาขาวิชานวัตกรรมและการบริหารจัดการ

http://www.mut.ac.th/uploaded/picture/egg/egg_botton.png http://www.mut.ac.th/uploaded/picture/egg/egg_botton.png

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการบริหารจัดการ

สิ่งที่ได้รับเมื่อเรียนในสาขานี้:

สาขาวิชานวัตกรรมและการบริหารจัดการ เป็นการรวมศาสตร์ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารธุรกิจเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถค้นพบและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ บนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ดังนี้

สามารถจัดการกระบวนการ ตั้งแต่การค้นหาและค้นพบแนวความคิดใหม่ๆ ในการสร้างต้นแบบ การผลิต และการดำเนินการตามแนวคิดธุรกิจของตัวเอง

สามารถเริ่มต้นการพัฒนาและการจัดการโครงการนวัตกรรม หรือคิดริเริ่มธุรกิจที่สามารถผสานรวมความแตกต่างเข้าด้วยกัน

มีส่วนร่วมในการทำโครงงานสหวิทยาการภายในมหาวิทยาลัย และองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย

มีความรู้ที่เกี่ยวข้องในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจ และได้รับความรู้ที่จำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

อาชีพที่รองรับ:

สาขาวิชานวัตกรรมและการบริหารจัดการ เน้นให้ผู้เรียนสามารถค้นพบและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ บนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งนักนวัตกรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจึงเป็นที่ต้องการขององค์กร บริษัทจำนวนมากในหลากหลายสายงานดังนี้

งานด้านการบริหารทั่วไป

งานจัดการโครงการ

งานด้านการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์

งานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

งานด้านสินค้าระหว่างประเทศ

งานด้านการตลาด

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สร้างธุรกิจใหม่ในองค์กร

นักวิชาการและนักวิจัย

http://www.mut.ac.th/uploaded/picture/IBM_ok1.png

 

* ผสานรวมความต่าง สร้างโอกาสทางธุรกิจ บนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม Innovation and Business Management.

 

แนวทางการเรียนการสอน:

http://www.mut.ac.th/uploaded/picture/IBM_ok3_new.png

 

ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชานวัตกรรมและการบริหารจัดการ

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

พื้นฐานภาษาอังกฤษวิชาการ

 

สะเต็มศึกษา 1

สะเต็มศึกษา 2

 

คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเบื้องต้น

ภาวะผู้นำ

 

การค้นพบนวัตกรรมและธุรกิจ

ความคิดสร้างสรรค์สำหรับงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

การจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการ

การจัดการการตลาด

 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

ความรู้พื้นฐานนวัตกรรมดิจิทัล

 

ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชานวัตกรรมและการบริหารจัดการ

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

เทคโนโลยีทางไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน

 

พื้นฐานดิจิทัลสำหรับระบบสมองกลฝังตัว

การเขียนโปรแกรมสำหรับระบบสมองกลฝังตัว

 

การออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์

ส่วนติดต่อเซ็นเซอร์

 

พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การจัดการงานผลิต

 

โครงงานย่อย การออกแบบธุรกิจ

การบัญชีการเงิน

 

 

โครงงานย่อย การจัดตั้งธุรกิจ

 

ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชานวัตกรรมและการบริหารจัดการ

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับธุรกิจ

การฝึกงานอุตสาหกรรม

การประยุกต์ระบบสมองกลฝังตัว

การออกแบบการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิชาเลือกเฉพาะสาขา

 

การจัดการนวัตกรรม

การเยี่ยมชมธุรกิจและอุตสาหกรรม

 

กฎหมายธุรกิจทั่วไปสำหรับผู้ประกอบการ

โครงงานย่อย ความเป็นไปได้ของธุรกิจ

 

โครงงานย่อย การเพิ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ธุรกิจ

 

 

ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชานวัตกรรมและการบริหารจัดการ

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาฤดูร้อน

การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์

การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน

 

วิชาเลือกเฉพาะสาขา

วิชาเลือกเฉพาะสาขา

 

วิชาเลือกเฉพาะสาขา

วิชาเลือกเสรี

 

วิชาเลือกเสรี

โครงงาน 2

 

โครงงาน 1

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

<< ย้อนกลับ