ข่าวสาร กิจกรรม

หลักสูตรสองภาษามอบทุน 50 %


 

หลักสูตรสองภาษามอบทุน 50 %

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก แนวทางการให้ทุน และข้อปฏิบัติต่อหลักสูตร

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/10-07-58/bilingual_5.png

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

1. มีคะแนนภาษาอังกฤษ (IELTS) = 5.5 ขึ้นไป

2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยได้รับความเห็นพ้องต้องกันในคณะกรรมการผู้สัมภาษณ์ว่ามีไหวพริบปฏิภาณและบุคลิกภาพที่เหมาะสม ควรได้รับทุนการศึกษา

แนวทางการให้ทุน

 

ทุนเรียนดี ลดค่าเล่าเรียน 50% สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนดีจึงจะได้รับทุนเรียนดี ดังนี้ คือ

 

1. เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุนเรียนฟรี

2. เกรดเฉลี่ย 3.5-3.9 ได้รับส่วนลด 75%

3. เกรดเฉลี่ย 3.0-3.4 ได้รับส่วนลด 50%

4. เกรดเฉลี่ย 2.5-2.9 ได้รับส่วนลด 25%

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/10-07-58/2.jpg

 

ข้อปฏิบัติต่อหลักสูตรสองภาษา

นักศึกษาต้องยินดีเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของหลักสูตรสองภาษาที่จัดขึ้นตามแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ โดยไม่ให้กระทบการเรียนของนักศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่หลักสูตรจัดขึ้น

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทุน

1. ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขที่กำหนด

2. พฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของหลักสูตรสองภาษาหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัด

3. ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรเกิน 2 คาบเรียน

4. พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ โดยนักศึกษาจะต้องมีการชดใช้เงินจากการได้ส่วนลดค่าหน่วยกิตทั้งหมด

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/10-07-58/1.JPG

 

<< ย้อนกลับ