ข่าวสาร กิจกรรม

ม. มหานคร 1 ในมหาวิทยาลัยเอกชนที่น่าเรียน..


 

ม. มหานคร 1 ในมหาวิทยาลัยเอกชนที่น่าเรียน..

ขอบคุณข่าวสารดีๆจาก ไทยรัฐออนไลน์ click

น้องๆ ที่เพิ่งผ่านการแอดมิชชั่นบางคนอาจสมหวัง บางคนอาจไม่สมหวังในคณะที่ต้องการของมหาวิทยาลัยของรัฐบาล แต่อยากจะบอกว่าในปัจจุบันก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีคุณภาพการเรียนการสอนไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ารัฐบาล มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ จบแล้วมีงานรองรับ และเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม เช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครของเรา

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็น 25 ปีแห่งความสำเร็จ เราเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด เพียง 25 ปี ก็สามารถนำพามหาวิทยาลัยขึ้นสู่ชั้นนำของกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนได้ ตัวอย่างชัดเจนที่ผ่านมา จากการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของ สมศ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสามารถคว้าผลประเมินเป็นอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศมากมาย และที่น่าภาคภูมิใจ คือ เรามีศาสตราจารย์ ถึง 3 ท่าน ที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ด้วยผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นที่เกิดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้สร้างงานวิจัยมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ด้วยคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น เครื่องตรวจทุ่นระเบิด แท็กซี่มิเตอร์ หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด รถไถอัจฉริยะ เป็นสิ่งยืนยันว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพทั้งการเรียนการสอน และงานวิจัย

 

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรสองภาษา เพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน และในปีการศึกษา 2558 ก็ยังมีหลักสูตรที่เปิดใหม่ ระดับปริญญาตรี คือ วิศวกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาโท คือ สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสูตร MBA (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล)

สาขาวิชาและคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-58/pic1.jpg

คณะวิศวกรรมศาสตร์...13 สาขา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศว
กรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ และ สาขาวิชาวิศวกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรใหม่)

Bilingual Programme (www.inter.mut.ac.th) 4 สาขา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-58/pic2.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-58/pic3.jpg

คณะบริหารธุรกิจ... 9 สาขา สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, การตลาด, การจัดการ,
การจัดการอุตสาหกรรม, นิเทศศาสตร์สารสนเทศ, การจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (หลักสูตรใหม่)

 

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ... 3 สาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น, สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-58/pic4.jpg

*สอบถามที่ 02-9884021-4 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย (www.mut.ac.th)

*ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ไทยรัฐออนไลน์ Click!!

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/19-06-58/1.jpg

 

<< ย้อนกลับ