ข่าวสาร กิจกรรม

“ความรู้พื้นฐานของระบบไฟฟ้าและการใช้งานอย่างปลอดภัย (ตรวจ เตือน ตัด)”


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดโครงการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่เขตหนองจอก และตัวแทนจากโรงเรียนในเขตหนองจอก 37 โรงเรียน ในหัวข้อ

ความรู้พื้นฐานของระบบไฟฟ้าและการใช้งานอย่างปลอดภัย (ตรวจ เตือน ตัด)

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-04-59/1.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-04-59/2.jpg

 

 

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมด้วยสำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดโครงการอบรมบุคคลภายนอกในหัวข้อความรู้พื้นฐานของระบบไฟฟ้าและการใช้งานอย่างปลอดภัย (ตรวจ เตือน ตัด)ให้กับตัวแทนจากสถาบันการศึกษา จำนวน 37 โรงเรียน และหน่วยงานในเขตหนองจอก โครงการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.รุ่งโรจน์ ศิวาชัญ ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการฯ ร่วมด้วย ผศ. ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และยังได้รับเกียรติจาก คุณสุวิทย์ รัศมิแพทย์ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก เข้าร่วมฟังการอบรมครั้งนี้ด้วย กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ห้องประชุม P-201 โดยมีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในเขตหนองจอกเข้าร่วมอบรมในโครงการครั้งนี้กว่า 100 คน
โครงการอบรมในหัวข้อความรู้พื้นฐานของระบบไฟฟ้าและการใช้งานอย่างปลอดภัย (ตรวจ เตือน ตัด)จะแบ่งเป็นการอบรมออกเป็น 4 หัวข้อที่สำคัญโดยมีวิทยากรภายในที่มีความเชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวแทนที่เข้าร่วมโครงการ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมไปใช้งานจริงได้

หัวข้อการอบรมที่ 1 ระบบการส่งจ่ายไฟฟ้ากำลังและมาตรฐานความปลอดภัย
หัวข้อการอบรมที่ 2 ระบบไฟฟ้าในอาคารที่พักอาศัย

โดยในส่วนของการอบรม 2 หัวข้อข้างต้นมีวิทยากรภายในผู้เชี่ยวชาญและบรรยายให้ความรู้ คือ อาจารย์สร จารุวรรณชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หัวข้อการอบรมที่ 3 ตัวอย่างการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง

การอบรมในส่วนที่ 3 นี้มีวิทยากรภายในผู้เชี่ยวชาญและบรรยายให้ความรู้ คือ ผศ.ดร. บุญชัย บุญชู อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หัวข้อการอบรมที่ 4 เครื่องตรวจและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (ตรวจ เตือน ตัด)
การอบรมในส่วนสุดท้าย นี้มีวิทยากรภายในผู้เชี่ยวชาญและบรรยายให้ความรู้ คือ ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หลังจากที่ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานในเขตหนองจอก เข้ารับฟังการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสชมการสาธิตอุปกรณ์เครื่อง ตรวจ เตือน ตัด และสาธิตการทำงานของวงจรไฟฟ้า ภายให้ห้องปฏิบัติการ ภาควิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง โดยแบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็น 10 กลุ่ม มีอาจารย์จาก ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้สาธิตและอธิบายในแต่ละกลุ่ม ก่อนจบกิจกรรมโครงการอบรมบุคคลภายนอกในหัวข้อความรู้พื้นฐานของระบบไฟฟ้าและการใช้งานอย่างปลอดภัย (ตรวจ เตือน ตัด)ครั้งนี้ มีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบวงจรไฟฟ้า ที่ทางอาจารย์จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้วิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อแจกให้กับประชาชนเมื่อช่วงน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณค่ามาก และหาซื้อจากที่ไหนไม่ได้เลยทีเดียว สุดท้ายได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนที่เข้าร่วมอบรมและวิทยากรได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน เพื่อให้เข้าใจในการเข้าอบรมมากขึ้น และนำไปปฏิบัติจริงได้

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-04-59/3.jpg

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นอกจากจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้แก่นักศึกษาแล้ว ยังเห็นความสำคัญของสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับสถาบันฯ หรือจะกล่าวง่ายๆ ก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครให้ความสำคัญกับชุมชน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในชุมชนใกล้เคียงทั้งหมด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้จัดกิจกรรมหรือโครงการดีๆ แบบนี้มาโดยตลอดและยังจะคงดำเนินการแบบนี้ต่อไปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวมให้มากที่สุด
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-04-59/4.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-04-59/5.jpg

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-04-59/6.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/29-04-59/7.jpg

 

<< ย้อนกลับ