ข่าวสาร กิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/02-06-58/5022.png http://www.mut.ac.th/uploaded/news/02-06-58/main-logo.png

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Mahanakorn-Avia Sustained Innovation (MASI) ระหว่างสองสถาบันชั้นนำ บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

โดยมีหลักการและเหตุผลของทั้งสองสถาบันดังนี้
 

ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ : AICentre มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆของประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง รวมถึงผลักดันทุกกระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาต่างๆในประเทศไทย ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา สะสมองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการมองหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุน ทรัพยากรบุคคล หรือ องค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดระบบอุตสาหกรรมที่ครบวงจรกลายเป็นประเทศที่สามารถวิจัย พัฒนา และผลิต ได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

บริษัท AVIASATCOM จำกัด เป็นบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพทางด้านการทางานวิจัยและมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความร่วมมือต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจาก บริษัท AVIASATCOM จำกัด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีอัตลักษณ์และแนวทางการดำเนินงานขององค์กรที่สอดคล้องกัน นั่นคือ การให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้มีการลงนามความร่วมมือกันไปแล้วในบางส่วน และยังมีงานวิจัยที่ร่วมมือกัน เช่น โครงการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา การทำงานร่วมกันนั้น เป็นไปได้อย่างดี จึงทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาต่างๆขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันทั้งสองหน่วยงานนั้น มีความเห็นว่าควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศไทยให้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น โดยจัดตั้งศูนย์กลางหรือหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนขึ้นเองในประเทศไทย โดยจัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างความชัดเจนในการนำนโยบายไปปฏิบัติ สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรถึงองค์กรอย่างจริงจัง เพื่อเป็นตัวอย่างและผู้นาทางด้านงานวิจัยของทั้งสองหน่วยงาน เนื่องจากประเทศไทยในปัจจุบันภาครัฐมีการสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาไม่เพียงพอ และประสิทธิภาพในการเข้าถึงการวิจัยก็ยังมีไม่มากนัก ส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรทางด้านการวิจัยไปเป็นจำนวนมากเนื่องจากความไม่มั่นคง ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ บริษัท AVIA SATCOM จำกัด จึงมีเป้าหมายในการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (MASI : Mahanakorn-Avia Sustained Innovation) ให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาที่มีความครบวงจรตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงกระบวนสุดท้าย โดยความสามารถของ MASI นั้น จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการออกแบบ วิจัย พัฒนา และการผลิตในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการศึกษาและวิจัยตลาดอีกด้วย ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์จะจัดตั้งขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยการใช้พื้นที่และบุคลากรของศูนย์นวัตกรรมเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์เดิมที่มีอยู่ และบูรณาการ รูปแบบ/โครงการ การทำงานให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยความร่วมมือจาก บริษัท AVIA-SATCOM จำกัด ทั้งนี้จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์-เครื่องมือต่างๆทั้งหมด โดยมีกำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน Mahanakorn - Avia Sustained Innovation (MASI) ระหว่างสองสถาบันชั้นนำ บริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘:๓๐-๑๓:๐๐ น. ณ ห้องรับรองสโมสรอาจารย์ ชั้น ๒ อาคาร E

 

<< ย้อนกลับ