ข่าวสาร กิจกรรม

ขั้นตอนปฎิบัติสำหรับผู้เข้าสอบตรง


ขั้นตอนปฎิบัติสำหรับผู้เข้าสอบตรง
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

<< ย้อนกลับ