ข่าวสาร กิจกรรม

“ม.เทคโนโลยีมหานคร” ครองอันดับ 1


“ม.เทคโนโลยีมหานคร” ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเอกชน จากการจัดอันดับของ #SCImago Institutions Rankings (SIR) 2021

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็น 1 ใน 27 มหาวิทยาลัยของไทยที่ได้รับคัดเลือกจัดอันดับจาก (SIR)

 โดยผลการจัดอันดับ ประจำปี 2021 นี้ มีสถาบันที่เป็นมหาวิทยาลัยและอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและอื่น ๆ จากทั่วโลก รวม 7,533 สถาบัน โดยพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ดังนี้

1. #งานวิจัย (Research) คิดเป็น 50% ประกอบด้วย จำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้น ๆ อ้างอิงจาก Scopus

2. #นวัตกรรม (Innovation) คิดเป็น 30% ประกอบด้วย ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร พิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT (Patent Statistical Database)

3. #สังคม (Societal) คิดเป็น 20% พิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน จำนวนเครือข่ายที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่าง ๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media

ทั้งนี้ ม.มหานคร ได้ถูกจัดให้เป็น "อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเอกชน" และอันดับที่ 21 ของประเทศ และติดอันดับที่ 813 ของโลก จาก 7,533 สถาบัน

ม.มหานคร ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา ทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ จนสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักระดับโลก

#มหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งของไทย

อ่านเพิ่มเติม https://www.eduzones.com/.../scimago-institutions.../...

<< ย้อนกลับ