ข่าวสาร กิจกรรม

"มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร ฉันจะไม่ลืม"


http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-10-60/K003.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-10-60/K002.jpg   http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-10-60/K001.jpg
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-10-60/K01.png
   
        1. โครงการฝนหลวง เป็นโครงการพระราชดำริที่เกิดจากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชน ในปี 2498 ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยที่พระองค์ท่านมีพระราชปณิธาน คือช่วยเหลือประชาชนของท่าน โดยใช้ศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี ทรงใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ทดลอง กว่า 14 ปี จึงสำเร็จ และโครงการฝนหลวง เป็นโครงการที่พาคนไทยผ่านพ้นวิกฤตภัยแห้งมาหลายครั้ง จวบจนปัจจุบัน
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-10-60/K02.png
   
        2. เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า “กังหันชัยพัฒนา” เกิดจากพระราชดำริที่ทรงตระหนักถึงปัญหาน้ำเน่าเสียที่ประชาชนต้องประสบ โดยทรงใช้ศาสตร์ด้านวิศวกรรมเครื่องกล  เพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำเน่าเสีย เพื่อให้ประชาชนของท่านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-10-60/K03.png
   
        3. เขื่อนปิดปากถ้ำหินปูน ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อที่พระองค์ต้องใช้เวลารอกว่า 20 ปีกว่าจะเป็นจริง เพราะด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้น ทำให้ไม่มีใครเชื่อว่าจะทำได้ แต่พระองค์ท่านมีสายพระเนตรที่ยาวไกลกว่า ท่านทราบดีว่าหากทำได้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ แม้จะต้องทำการอุดรอยรั่วอยู่ตลอด 3 ปี ต่อมาเหล่านักวิชาการได้ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศหลายท่าน ก็ล้วนได้การตอบกลับในลักษณะเดียวกันคือ “อัจฉริยะ” เพราะหลังจากการสร้างเขื่อน ชาวบ้านไม่ต้องประสบปัญหาน้ำแล้งอีก เนื่องจากมีน้ำที่กักเก็บใต้ดิน และน้ำที่เซาะตามร่องหินทำให้ดินชุ่มชื้นตลอดเวลา และการที่มีพระราชดำริ จากสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงใช้ศาสตร์ด้านวิศวกรรมโยธา
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-10-60/K04.png
   
        4. ในอดีต ลุ่มน้ำปากพนังเคยเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การทำนากุ้งที่ก่อให้เกิดดินเปรี้ยวและน้ำเน่า การเกิดปัญหาอุทกภัย และปัญหาการรุกน้ำเค็ม ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถนำน้ำไปเพาะปลูก จึงก่อเกิด โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยทรงใช้ทั้งศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมชลศาสตร์และด้านวิศวกรรมปฐพี เพื่อพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทางน้ำและทางดินอย่างยั่งยืน
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-10-60/K05_2.png
   
        5. โครงการแก้มลิง เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ทรงใช้ศาสตร์ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ เนื่องจากพระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2538 จึงได้เกิดโครงการพระราชดำรินี้ โดยจัดหาสถานที่กักเก็บน้ำตามจุดต่างๆ และเมื่อเวลาที่คลองพอจะระบายน้ำได้ จึงค่อยระบายน้ำจากส่วนที่เก็บไว้ เหมือนดังแก้มของลิงที่จะเก็บอาหารไว้ก่อน โดยโครงการแก้มลิงนั้น นอกจากจะช่วยลดความรุนแรงของน้ำท่วมในพื้นที่ ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะน้ำที่ถูกเก็บไว้ เมื่อถูกระบายลงสู่คลอง จะช่วยบำบัดน้ำเสียให้เจือจางลง
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-10-60/K06.png
   
        6. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์ของวิศวกรรมสำรวจ โดยวิศวกรรมสำรวจนั้น เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดการ การควบคุม การใช้แผนที่ ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนล้วนแต่เห็นเป็นประจักษ์ว่า ว่าทุกครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อนเสด็จพระราชดำเนิน ท่านทรงค้นคว้าลักษณะภูมิประเทศ และทรัพยากรธรรมชาติของภูมิภาค โดย “แผนที่” จะเป็นคู่มือพระวรกาย และเมื่อเสด็จพระราชดำเนิน ท่านทรงเป็นผู้ใช้แผนที่ และผู้ปรับแก้แผนที่ให้ถูกต้อง
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-10-60/K07.png
   
        7. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชอัจฉริยภาพด้านวิทยุสื่อสาร ซึ่งเป็นศาสตร์ทางด้านวิศวโทรคมนาคม โดยครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงทดลองสร้างวิทยุของพระองค์เอง โดยทรงได้รับคำแนะนำจากผู้รู้ให้พระองค์ซื้อแร่ดำ โดยพระอัจฉริยภาพนี้ เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติอย่างสุดมิได้ เพราะเมื่อคราวเกิดวาตภัยที่ อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในปีพ.ศ. 2539 มีผู้ประสบภัยจำนวนมากไม่สามารถติดต่อกับศูนย์สายลมส่วนกลางได้ แต่เพราะพระองค์ทรงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์สายลม ด้วยเสียงวิทยุรหัส VR 009 เข้ามาในสาย นั่นคือ พระสุรเสียงของพระองค์ที่ทรงวิทยุเข้ามาพระราชทานคำแนะนำ 'ถ้าหากว่าอยากให้มีกำลังสัญญาณสูงขึ้นไป จะต้องเร่งย้ายไปหน่อย ถ้าอยากให้เต็มที่ขึ้น' และ นั่นคือการพระราชทานคำแนะนำให้ขึ้นไปตั้งศูนย์บนที่สูง และเมื่อทำตาม จึงสามารถติดต่อกับผู้ประสบภัยได้สำเร็จ
ที่มา : http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9590000105733
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-10-60/K08.png
   
        8. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงศึกษาอย่างลึกซึ้งในหลายด้าน รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ “ไอที” และ“Macintosh Plus” คือคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์เครื่องแรก โดยพระองค์ทรงคิดค้นสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆด้วยพระองค์เอง เช่นทรงแก้โปรแกรมภาษาไทย CU WRITER ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ ทรงประดิษฐ์รูปแบบตัวอักษรไทยที่มีลักษณะงดงามเพื่อแสดงผลบนจอภาพคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ซึ่งสะท้อนถึงพระราชอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประพันธ์บทเพลง และบทพระราชนิพนธ์ และทรงประดิษฐ์ ส.ค.ส. ด้วยคอมพิวเตอร์
ที่มา : http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9530000171295
   
http://www.mut.ac.th/uploaded/news/13-10-60/K09.png
   
        9. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เป็นกษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐในทุกๆด้าน รวมถึงพระปรีชาชาญด้านรถยนต์ ซึ่งเป็นศาสตร์ของวิศวกรรมยานยนต์ โดยทรงมีความสนพระทัยมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ และพระองค์ท่านมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการใช้รถแต่ละประเภท ให้เหมาะสมกับความสถานการณ์ต่างๆ โดยเมื่อวันวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จลง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเฉลิม อยู่วิทยา ประธานกรรมการบริษัท เรดบูล คอมปานี ลิมิเต็ด กรุงลอนดอน พร้อมด้วยนายสราวุฒิ อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด นำนาย Mark Webber นักแข่งรถ Formula 1 แชมป์โลก แห่งทีม Red Bull Racing Formula 1 ปี 2010 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และทรงทอดพระเนตรรถ Formula 1 ซึ่งนำมาร่วมงาน ถนนแห่งประวัติศาสตร์ Street of Kings ราชดำเนิน เรดบูล แบงค็อก 2010 วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553
ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/thephoto/2010/12/17/entry-2

<< ย้อนกลับ