ข่าวสาร กิจกรรม

ปรสิต: ภัยคุกคามในการเลี้ยงสัตว์น้ำ


ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสัตวแพทย์สัตว์น้ำไทยประจำปี ๒๕๖๓

ผศ.น.สพ.ดร.สำราญ บรรณจิรกุล  อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรให้การการบรรยายในหัวข้อ ปรสิต: ภัยคุกคามในการเลี้ยงสัตว์น้ำในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสัตวแพทย์สัตว์น้ำไทยประจำปี ๒๕๖๓ วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ (ห้องทองฑีฆายุ)  สำนักงานสัตวแพทยสภา 

  

  

<< ย้อนกลับ