ข่าวสาร กิจกรรม

รศ. ดร.ราชู พันธ์ฉลาด ได้รับรางวัลบทความดีเด่น จากการประชุม Electrical Engineering Conference (EECON-42)


รศ. ดร.ราชู พันธ์ฉลาด 

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้รับรางวัลบทความดีเด่น เรื่อง “การประมาณและติดตามค่าความถี่ด้วยตัวทำนายเชิงเส้นที่ใช้ระเบียบวิธี WLS แบบไร้ไบอัส (Unbiased WLS Algorithm for Linear Predictor for Frequency Estimation and Tracking)”

จากการประชุม Electrical Engineering Conference (EECON-42)

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

<< ย้อนกลับ