ข่าวสาร กิจกรรม

ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค ได้รับรางวัล Best Research Menthodology Award ในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 12


ผศ.ดร.ชื่นสุมล   บุนนาค

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

ได้รับรางวัล Best Research  Menthodology Award  

เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยยุค 4.0”

ในการประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ  ครั้งที่ 12  ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

<< ย้อนกลับ