ข่าวสาร กิจกรรม

ลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย กู้เรียนในสาขาที่เป็นความต้องการ


 

 
 
 

ลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย กู้เรียนในสาขาที่เป็นความต้องการ

ข่าวดีสำหรับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...กับ โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐานผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับส่วนลดเงินต้น 30% พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.5%

สำหรับหลักสูตรที่ม.มหานคร ได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวมีดังนี้
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

· วิศวกรรมไฟฟ้า

· วิศวกรรมเครื่องกล

· วิศวกรรมโยธา

· วิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)

· วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

· วิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหการ/โลจิสติกส์)

· วิศวกรรมเคมี

· วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น

· วิศวกรรมไฟฟ้า สำหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉยะ (หลักสูตรสองภาษา)

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

· วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

· อินเตอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต

คณะสัตวแพทยศาสตร์

· สัตวแพทยศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

การบัญชี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.studentloan.or.th/en/news/1591260229

ติดต่อกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

<< ย้อนกลับ