ข่าวสาร กิจกรรม

11 สาขาวิศวกรรมศาสตร์เลือกเรียนต่อ ปริญญาโท-ปริญญาเอก ที่ม.มหานคร


วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไม่สิ้นสุด การเรียนรู้ก็ไม่มีวันจบสิ้นเช่นกัน เราพร้อมจะทำให้การเรียนรู้ทุกวัน สนุก และท้าทายอย่างไม่จบสิ้น ทั้ง Hardware software network AI และApplication ต่างๆ เพื่อพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

วิศวกรรมโยธา

มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง ให้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถที่จะดำเนินงานวิจัยระดับสูงตามความรู้ในกลุ่มวิชาเฉพาะทางนั้นๆ เพื่อให้คณาจารย์ของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

 

วิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะสร้างบุคลากรที่มี ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการสร้างงานวิจัยใหม่ๆอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอย่างแท้จริง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ.

 

วิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จะมีวิชาสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย และวิชาวิทยานิพนธ์ที่เน้นให้นักศึกษารู้จักกับกระบวนการของการทำงานวิจัย ซึ่งสามารถ นำไปใช้ทำงานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยใหม่ๆ ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการฝึกนำเสนอผลงานวิจัย และรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญ

 

วิศวกรรมโทรคมนาคม

เน้นในด้านการสื่อสารโทรคมนาคมทุกรูปแบบ และให้มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ทั้งการออกแบบวงจร อุปกรณ์การสื่อสาร การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิศวกรรมระบบวัดคุม คือ วิศวกรรมไฟฟ้า เป็นเอกด้านระบบวัดคุม สอนลึกด้านควบคุม ปฏิบัติเข้มด้านเครื่องมือวัด ถนัดใช้เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ พร้อมติวเข้มเชิงปฏิบัติด้าน PLC มีระบบการสอนแบบ Active learning

 

 

วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวที่มีความรู้และขีดความสามารถเพียงพอในการที่จะดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือความรู้ในสาขานั้นๆ อีกทั้งเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมทางวิชาการ ที่จะศึกษาต่อในระดับวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และผลิตมหาบัณฑิตที่มีจริยธรรมในการทำงาน และมีคุณธรรมในการดำรงชีวิต

 

วิศวกรรมดาวเทียม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมดาวเทียม ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และขีดความสามารถเพียงพอในการที่จะดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือความรู้ในสาขานั้นๆ และเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมทางวิชาการ ที่จะศึกษาต่อในระดับวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้

 

วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง

หลักสูตรใหม่สำหรับปีการศึกษา 2563 โดยมีระยะเวลาการเรียน 2 ปี ( เรียนวันเสาร์ )

  • แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 30% วิชาเรียน 70%) ทั้งหมด 36 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 2 ปี แบ่งเป็นวิชาเรียน 24 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  • แผน ข (วิชาเรียน 100% ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ) ทั้งหมด 36 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 2 ปี

 

เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

หลักสูตรใหม่สำหรับปีการศึกษา 2563 โดยระยะเวลาการเรียน 1.5 ปี ( เรียนวันเสาร์ )

  • แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 30% วิชาเรียน 70%) ทั้งหมด 36 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี แบ่งเป็นวิชาเรียน 24 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  • แผน ข (วิชาเรียน 100% ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ) ทั้งหมด 36 หน่วยกิต ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี

 

สอบถามเพิ่มเติม 029883655 ต่อ 3103

 

<< ย้อนกลับ