ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครออก 2 มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบ COVID-19


เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ทำให้ส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นจำนวนมาก ทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นผลกระทบที่มีต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงออกมาตรการให้ความช่วยเหลือหลัก ๆ 2 เรื่อง ดังนี้
1. คืนค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน/2562 จำนวน 50% สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/62
โดยมหาวิทยาลัยฯ จะคืนเป็นส่วนลดค่าลงทะเบียนในภาคเรียนถัดไป (เทอม 1/2563) ส่วนกรณีนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน/2562 ให้ติดต่อแจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน โทร. 02-988-3666 ต่อ 2312-2315 

2. มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำหนังสือขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการหอพัก “ลดค่าห้องพัก” ให้กับนักศึกษาที่เข้าพักในบริเวณมหาวิทยาลัย ทั้งที่อยู่ในโครงการหอพักอุ่นใจและที่ไม่ได้อยู่ในโครงการ โดยทีมงานได้เริ่มส่งเอกสารไปยังหอพักตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563

<< ย้อนกลับ