ข่าวสาร กิจกรรม

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับกลุ่มบริษัทเตียวฮงสีลม


คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับกลุ่มบริษัทเตียงฮงสีลม  โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ คุณกัลยกร  ศิริรัตน์อัศดร กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีคณาจารย์คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และทางคณะผู้บริหารจาก บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด ร่วมเป็นพยาน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  ณ สโมสรอาจารย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

ความร่วมมือของทั้ง2หน่วยงาน เกิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือในการดำเนินการ กิจกรรมด้านการศึกษา การวิจัย และพัฒนาในแต่ละด้านกับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย และบุคลากรของทางบริษัทฯ ทั้งด้านการฝึกอบรม สัมมนา และพัฒนานักศึกษา การสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่โลกการทำงา

 

 

 

 

 << ย้อนกลับ