ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัด MUT TOUR ต้อนรับนักศึกษา ปวส.2 ช่างยนต์ อี.เทค


 

นักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เข้าศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมี อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผศ.วรินทร์ เกียรตินุกูลหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาปวส.2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวน 189 คน ที่เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมในครั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้เห็นถึงลักษณะการเรียนการสอนรวมถึงห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับใช้กับการเรียนในสถาบันของตนเอง และเพิ่มพูนความรู้ต่อไป

 

 

 

โดยในช่วงเช้านักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนของห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ รศ. ดร.ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ประกอบด้วย ฐานที่1 ฐานเตาเผาไหม้ชีวมวล  ฐานที่ 2 ฐานกลศาสตร์ของไหล ฐานที่ 3 ฐานพลศาสตร์ความร้อน  ฐานที่ 4 ฐานกลศาสตร์ประยุกต์ และ ห้องปฏิบัติการเชื้อเพลิงชีวมวล รวมถึงห้องปฏิบิตการ MASI Machine Laboratory

 

 

 

นอกจากนี้ ช่วงบ่ายนักศึกษา ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่มยชมในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ณ ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรไฟฟ้า (P102) และ ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (P204) ห้องปฏิบัติการในส่วนของสถาบันนวัตกรรมมหานคร (MII) อาทิ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/ออโตเมชั่น  ห้อง Cooking Science และเยี่ยมชมห้อง Machine Room (แขนกล) ของศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (MASI) และ สำนักหอสมุด

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ยินดีต้อนรับทุกๆ สถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมทั้งในส่วนของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หรือเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจในการศึกษาต่อในอนาคตได้อีกด้วยนะคะ

 

 

<< ย้อนกลับ