ข่าวสาร กิจกรรม

ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  จัดโครงการ “ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์: NECTEC eCamp”


ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  จัดโครงการ ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์: NECTEC eCamp”

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-11-58/1.jpg

ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์: NECTEC eCamp” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
การจัดค่ายของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ และนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายฯ ทำการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ด้วยตนเอง และยังเป็นการพัฒนาความรู้สู่การเป็น นักวิจัยระดับอาชีพต่อไป โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 จากหลายโรงเรียนเขาร่วมโครงการ จำนวน 29 คน มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ทั้งด้านวิชาการและสันทนาการ อาทิเช่น ความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า การสร้างแผ่นปริ๊นต์ การบัดกรีวงจรไฟฟ้า เอ็มเบดเด็ดอิแล็กทรอนิกส์ และการเล่นเกมส์ลูกโป่ง ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์และความสนุกสนานจากการเข้าร่วมในครั้งนี้
 

ชมภาพบรรยากาศ: http://www.eng.mut.ac.th/news_detail.php?id=68

 

รู้หรือไม่... ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์” ...สำคัญอย่างไร
ปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีการนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง นั่นคือทำให้เกิดความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ในความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นก็มีผลกระทบในด้านลบจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในทางที่ผิด ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จึงเห็นว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้และความเข้าใจแก่เยาวชน ในการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเยาวชนก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ทั้งในด้านการศึกษา และในชีวิตประจำวันการให้ความรู้แก่เยาวชนจึงเป็นวิธีการหนึ่งในการเผยแพร่ ความรู้ และความเข้าใจในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับประชาชน ตลอดจนเป็นแนวทางในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติต่อไป

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-11-58/2.jpg

 

เด็กในวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้าการจะสร้างบุคลากรที่สามารถสร้างและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาตินั้น
ควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ยังเป็น เยาวชน

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-11-58/3.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-11-58/4.jpg http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-11-58/5.jpg

 

<< ย้อนกลับ