ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561


 

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเกรียติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์ เป็นประธานในการตรวจประเมิน พร้อมทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  กล่าวต้อนรับโดย รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตรวจเอกสารของทางมหาวิทยาลัยฯ

 

ต่อมาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยๆ นำคณะกรรมการตรวจประมินคุณภาพการศึกษาภายในเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ ศูนย์วิจัยดาวเทียมขนาดเล็กไทพัฒ และความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงานทดแทนกับUniversity of Sheffield หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ผลงานจากคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ และเยี่ยมชมระบบการเรียนการสอนออนไลน์

 

จากนั้นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้นำชุมชน

 

สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครอยู่ในระดับดีมาก

 

​​​​​​​

<< ย้อนกลับ