ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดอบรมในหัวข้อการเรียนการสอนแบบ Problem-based Learning :PBL ให้กับคณาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์


ในวันที่ 7– 8กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดอบรมในหัวข้อการเรียนการสอนแบบ Problem-based Learning หรือ PBL กับคณาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เพื่อแลกเปลี่ยนและแชร์รูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โดยการอบรมในครั้งนี้นำทีมโดย ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   ดร.ดำรงค์ สมมิตร์ รองคณบดีฝ่ายสำนักคณบดี  และ อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสถาบันนวัตกรรมมหานคร เป็นวิทยากรร่วมแชร์ประสบการณ์

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ซึ่งการเรียนการสอนแบบ Problem-based Learning หรือ PBL เป็นการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยเพิ่มทักษะกระบวนการคิด การปรับตัว และทำงานร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้ด้วย PBL จึงเหมาะกับห้องเรียนในยุคปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอขอบคุณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ที่เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในห้องเรียนไปด้วยกัน นอกจากความรู้ยังมีเทคนิคการสอนให้กับคณาจารย์ทุกท่าน เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

<< ย้อนกลับ