ข่าวสาร กิจกรรม

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัด "ค่ายยุววิศวกรรมเคมีครั้งที่ 4 (ChemE MUT Camp#4)"


 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
จัด "ค่ายยุววิศวกรรมเคมีครั้งที่ 4 (ChemE MUT Camp#4)"

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-11-58/6.JPG

 

โครงการ "ค่ายยุววิศวกรรมเคมีครั้งที่ 4 (ChemE MUT Camp#4)" มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในการเรียนและการทำวิจัย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมี รศ. ดร. อธิคม ฤกษบุตร เป็นประธานในพิธีเปิด ปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 60 คน ภายในกิจกรรม มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "อนาคตสดใสกับอาชีพวิศวกรเคมี" โดยได้รับเกียรติจาก ดร. กันย์ กังวาลสายชล นักวิจัยอาวุโส ฝ่ายวิจัยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเชื้อเพลิงทางเลือก สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน มาเป็นวิทยากร และมีการฝึกปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมเคมีให้นักเรียนที่เข้าร่วมได้เข้าใจมากขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วย

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้จัดโครงการค่ายยุววิศวกรรมเคมีต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 4 ในปี 2558 นี้ มีจุดเริ่มต้นจากความประสงค์ที่จะจัดทำโครงการที่เป็นการแนะนำให้นักเรียนมัธยมและนักศึกษา ได้รู้จัก เข้าใจการเรียนการสอนและการทำวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมเคมี ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการค่ายยุววิศวกรรมเคมีนี้ จะทำให้นักเรียนและนักศึกษามีความเข้าใจและได้ปลูกฝังกระบวนความคิดเกี่ยวกับวิศวกรรมเคมี รวมทั้งการนำความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันด้วยความสามัคคี เพิ่มศักยภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยต่อไปได้ในอนาคต
 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-11-58/8.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-11-58/9.JPG http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-11-58/11.JPG

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-11-58/7.JPG

ค่ายเปลี่ยนแหล่งของความรู้ เปลี่ยนบริบทการเรียนรู้ จากห้องเรียนสู่โลกกว้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ยินดีจัดกิจกรรมค่าย เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ที่หลากหลาย


http://www.mut.ac.th/uploaded/news/24-11-58/10.JPG

 

<< ย้อนกลับ