ข่าวสาร กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “พัฒน์ PLUS TOUCH THE IDEA” สร้างให้นักศึกษา กล้าคิด กล้าลอง กล้าที่จะแตกต่างอย่างมีไอเดีย


 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “พัฒน์ PLUS TOUCH THE IDEA” ที่ สำนักหอสมุด (New Library)  อาคาร D ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นผู้กล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

 

 

โดยกิจกรรม “พัฒน์ PLUS TOUCH THE IDEA” เป็นกิจกรรมเสริมสร้างแนวความคิดเชิงวิศวกรรมศาสตร์เพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรม และกระตุ้นส่งเสริม Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นของนักศึกษา กิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ทำให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพที่ตนเองมีได้อย่างเต็มที่ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก นอกจากนี้ยังเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาในหลายๆด้านได้อย่างถูกต้อง โดยมีคณาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมคอยให้คำแนะนำแบบตัวต่อตัว หลังจบกิจกรรมนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียน และการทำงานจริงในอนาคตต่อไป

 

 

 

 

 

<< ย้อนกลับ