ข่าวสาร กิจกรรม

MUT ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตรนอกห้องเรียน เน้นทดลองจริง ปฏิบัติจริง จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะการ ปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 53  คน โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ ความคิดหาเหตุผล รู้จักแก้ปัญหา สรุปผล และเข้าใจเรื่องราวต่างๆ  สร้างการเรียนรู้ให้เยาวชนได้มีประสบการณ์จริงในการเรียนรู้กับการทำปฏิบัติการด้านเคมี และด้านฟิสิกส์  ให้นักเรียนได้นำความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ไปต่อยอดในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน และเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต  โดยมี ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ 

 
     
 
     
 
     
 
     

 

 


 

<< ย้อนกลับ