ข่าวสาร กิจกรรม

วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “Survey Camp 2019”


 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดกิจกรรม “Survey Camp 2019”ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคสนามของนักศึกษาที่เรียนสาขาวิศวกรรมโยธา ณ ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มีความเฉพาะด้านด้วยตนเอง เช่น การส่องกล้องจากสถานที่จริง เพื่อให้เข้าใจการทำงานมากขึ้นและนักศึกษาจะได้พบกับสถานการณ์จริงเพื่อเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยพื้นที่ Survey Camp ที่ค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นักศึกษาจะได้พบเจอกับความสูงชันของภูเขา พื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ แมลง รวมถึงสัตว์ป่าบ้างชนิด เช่น ช้าง กวาง ลิง เป็นต้น รวมถึงสภาพอากาศที่อาจไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานอีกทั้งยังได้รู้จักการทำงานเป็นทีม ซึ่งมีอาจารย์คอยให้คำปรึกษารวมถึงดูแลนักศึกษาในกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นการฝึกนักศึกษาเพื่อสามารถนำสิ่งที่เข้ากิจกรรมนี้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตได้

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เน้นการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้นักศึกษาต้องคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ซึ่งเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ Problem-based Learning ได้ลงมือทำจริง ปฏิบัติจริง สร้างนักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์ทำงานเป็นทีมและการวิเคราะห์ โดยคณาจารย์จะทำหน้าที่เป็น falicitators ให้กับนักศึกษา

 
     
 
     
 

 

 

<< ย้อนกลับ