ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภายในหลักสูตร “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”


คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ Mahanakorn The Museum of Arts and Technology (MMAT) ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น ๒ รอบ คือช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และได้รับเกียรติจากอาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุนที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ซึ่งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

 
     
 
     
 

 

โดยโครงการฝึกอบรมภายในหลักสูตร “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุนที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ตลอดระยะเวลาการอบรมเกือบ ๒ ชั่วโมง ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ไทยในคุณูปการด้านต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทำให้มีประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ได้ถูกสรรสร้างเรื่องราวผ่านวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ สามารถสะกดตรึงตราผู้ฟังให้ติดตามเรื่องราวได้ในภวังค์ตลอดเวลาตั้งแต่ต้นจนจบ

 
     
 
     
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอขอบพระคุณทีมวิทยากรที่ช่วยถ่ายทอดพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อสร้างสุขปวงประชาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าแม้เพียงเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ก็จะขอตั้งใจ “ทำความดี ด้วย หัวใจ”

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

<< ย้อนกลับ