ข่าวสาร กิจกรรม

ภาพถ่าย MODIS จากดาวเทียม Terra และ Aqua ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


ภาพถ่ายจาก MODIS ที่ติดตั้งกับดาวเทียม Terra และ Aqua โดยข้อมูลภาพถูกส่งลงมาจากดาวเทียมด้วยสัญญาณวิทยุ  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสามารถรับสัญญาณดังกล่าวได้จากสถานีภาคพื้นดิน ชั้นดาดฟ้าของอาคาร D ภายในมหาวิทยาลัยฯ และผลิตเป็นชุดข้อมูลแสดงจุดที่มีความร้อนผิดปกติ (thermal anomalies หรือ hot spot) เป็นตำแหน่งที่คาดว่าน่าจะเกิดไฟไหม้ บนพื้นที่ป่าหรือพื้นที่เกษตรกรรม หรืออาจตรวจพบในทะเล เช่น เพลิงไหม้ที่แท่นขุดเจาะน้ำมัน เป็นต้น

 

ระบบ MODIS ที่ติดตั้งบนดาวเทียม Terra และ Aqua สามารถตรวจรับพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตั้งแต่ช่วงของแสงที่ตามองเห็นได้ อินฟราเรดใกล้ และไปจนถึงอินฟราเรดความร้อน โดยแบ่งออกเป็นช่วงความยาวคลื่นแต่ละช่วงแคบๆจำนวนมากถึง 36 ช่วงคลื่น แต่ละช่วงคลื่นจะมีประโยชน์ในการใช้สังเกตพื้นผิวโลกที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ ตรวจสภาพอากาศ พื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ ไปจนถึงความเข้มข้นของคลอคลอโรฟิลล์ในทะเล โดยในการสังเกตจุดความร้อนผิดปกติจะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่รับได้ในช่วงคลื่นที่ 4 และ 11 ไมโครเมตรเป็นหลักเพื่อนำมาวิเคราะห์ โดยจุดสีแดงตามรูป เป็นจุดความร้อนที่ตรวจจับได้จากขั้นตอนการคำนวณความร้อนผิดปกติ และจุดดังกล่าวจะอยู่ตำแหน่งศูนย์กลางของจุดภาพที่มีขนาด 1 กิโลเมตร ซึ่งจะหมายถึงว่าจะมีไฟไหม้หนึ่งตำแหน่งหรือมากกว่าในจุดภาพนั้น ระบุด้วยว่าเกิดเวลากลางวันหรือกลางคืน หรืออาจมีความร้อนที่ผิดปกติแบบอื่น เช่น เปลวไฟจากการเผาไหม้ของบ่อน้ำมัน เป็นต้น

จากรูป เป็นภาพที่ถ่ายเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 13:30 น. ด้วยระบบ MODIS บนดาวเทียม Aqua จากการวิเคราะห์หาจุดความร้อน พบว่า ในบริเวณพื้นที่ทางภาคเหนือมีจุดความร้อนผิดปกตินี้กระจายอยู่ทั่วไป ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 5 จุด จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 9 จุด จังหวัดเชียงรายจำนวน 11 จุด จังหวัดลำปาง จำนวน 6 จุด จังหวัดแพร่ จำนวน 6 จุด และจังหวัดน่าน จำนวน 16 จุด ซึ่งพบการเกาะกลุ่มกันของจุดความร้อน ซึ่งอาจหมายถึงมีเพลิงไหม้บริเวณกว้าง นอกจากนี้ยังพบว่ามีจุดความร้อนผิดปกติจำนวนมากในประเทศเพื่อนบ้าน

 

<< ย้อนกลับ