ข่าวสาร กิจกรรม

เชิญร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ของ สถาบันพัฒนาการบังคับคดี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ของ สถาบันพัฒนาการบังคับคดี (Legal Execution Professional Academy : LEPA) ร่วมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

        วัตถุประสงคในการประกวดตราสัญลักษณเพื่อเปนการประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงบทบาทภารกิจของสถาบันสรางความนาเชื่อถือ ตลอดจนสงเสริมภาพลักษณที่ดีของสถาบันใหสามารถจดจําไดงายมีความเปนเอกลักษณ ซึ่งจะบงบอกความเปนตัวตนขององคกร โครงการประกวดตราสัญลักษณสถาบันพัฒนาการบังคับคดีเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดเขามามีสวนรวมในการสะทอนความคิดเชิงสรางสรรคที่มีตอสถาบันพัฒนาการบังคับคดี ทั้งในสวนของบทบาทภารกิจ การเจริญเติบโตของสถาบันในอนาคต 

        สนใจคลิกดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.led.go.th/event/logo-lepa.asp  กำหนดส่งผลงานภายใน 31 มกราคมนี้

 

<< ย้อนกลับ