ข่าวสาร กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดโครงการ “ กล้าพัฒน์ : Imagination Encircle the World ครั้งที่ 3”


คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดโครงการ “ กล้าพัฒน์ : Imagination Encircle the World ครั้งที่ 3” สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมสาสตร์ชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ (Soft Skills) ทางด้านต่างๆ ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม เกิดการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆและอาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน ร่วมด้วยผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษารหัส 61 เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โครงการถูกจัดขึ้น ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร D ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 11-12

มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

 

 

โดยกิจกรรมในวันที่ 11 มกราคม 2562  ในช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม” โดยมี ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัย Creativity-Based Learning (CBL) แนวทางการสอนเพื่อสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในสตวรรษที่ 21 รับหน้าที่เป็นวิทยากร ส่วนในช่วงบ่าย มีการแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม และให้ระดมความคิดโดยมีอาจารย์ประจำกลุ่มคอยให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการทำงาน และในช่วงเย็นนักศึกษาแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานในรอบแรก

 
 
 
 
 
 
 

 

จกรรมในวันที่ 12 มกราคม 2562 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากวันแรก ในช่วงเช้านักศึกษาของแต่ละกลุ่มจะระดมความคิดต่อจากการดำเนินงานในวันแรกโดยมีอาจารย์ประจำกลุ่มคอยให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางในการทำงานเหมือนเช่นวันแรก และแต่ละกลุ่มจะได้นำเสนอผลงานในรอบคัดเลือกเพื่อหา Best of the Group

 
 
 
 
 

หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ผู้ท่านเข้ารอบ Best of the Group นำเสนอผลงานรอบตัดสินมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการให้คะแนนพร้อมตัดสิน และประกาศกลุ่มที่ได้รับรางวัล Best of the Best

 
 
 
 
 

 

โครงการ “ กล้าพัฒน์ : Imagination Encircle the World ครั้งที่ 3”เป็นโครงการที่จะช่วยฝึกทักษะ Soft Skills ให้กับนักศึกษา กิจกรรมสอดแทรกการสร้างกระบวนการทางความคิด การทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคต รวมถึงช่วยเพิ่มศักยภาพ soft skills ให้กับนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้จินตนาการเหนือความรู้ (Imagination beyond knowledge) แล้วถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการนำเสนอ

 

<< ย้อนกลับ