ข่าวสาร กิจกรรม

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมประชุม “สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41” ครั้งที่ 2


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.ดำรงค์ สมมิตร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการสำนักคณบดี เข้าร่วมประชุม“สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 41”  ครั้งที่ 2 และ “โครงการเพื่อเยี่ยมเพื่อน” ครั้งที่ 1  โดยทางสำนักวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ประชุมหารือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางการศึกาที่เข้มแข็งต่อไป

   
   
   

 

<< ย้อนกลับ