ข่าวสาร กิจกรรม

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)


คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เรื่อง "การสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี" ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีคณาจารย์คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และทางคณะจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมเป็นพยาน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร Q มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

 

 

 

 

หลังจากที่ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางคณะจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เข้าเยี่ยมชมในส่วนของสาขาต่างๆ ของคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 1.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.สาขามัลติมีเดียและแอนิเมชั่น และ 3.สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัย ก่อนเดินทางกลับ
 

 
     
 
     
 
     
 

​​​​​​​

 

 

 

<< ย้อนกลับ