ข่าวสาร กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพร เลิศวาสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กับรางวัลบทความดีเด่นสาขาสื่อสารโทรคมนาคม


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอแสดงความยินกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพร เลิศวาสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร) คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับรางวัลบทความดีเด่นสาขาสื่อสารโทรคมนาคม ภายใต้งาน “การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Conference หรือ EECON-41)” ซึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้นำ เสนอผลงานวิจัย รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านงานวิจัยและประสบการณ์ระหว่างกัน งานถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

<< ย้อนกลับ