ข่าวสาร กิจกรรม

ยินดีด้วยกับวันแห่งความภาคภูมิใจของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 พิธีถูกจัดขึ้น ณ สนามกีฬาบางกอกอารีน่า ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  โภไคยอุดม เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร พร้อมทั้งให้โอวาท ซึ่งมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ เป็นผู้กล่าวรายงานความคืบหน้ากิจการของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเข้าร่วมในพิธี

พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาจาก 4 คณะในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน ซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตภายภาคหน้าทุกท่านจะสร้างประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
     
     

 

<< ย้อนกลับ