ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์ เป็นประธานทั้งยังเป็นกรรมการภายนอก ร่วมกับคณะกรรมการอีก 7 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการภายนอก 4 ท่าน และกรรมการภายใน 4 ท่านรวมเป็น 8 ท่าน ได้รับการต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งทางคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้พาคณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมในส่วนของ

1.โรงพยาบาลเพื่อการสอนด้านสัตว์ใหญ่ และกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

2.ศูนย์วิจัยดาวเทียมขนาดเล็กไทพัฒ

3.ศูนย์ TRUE LAB@MAHANAKORN และหุ่นยนต์แขนกล

4.สถาบันนวัตกรรมมหานคร (MII : Mahanakorn Institute of Innovation) ในส่วนของระบบการเรียนออนไลน์ และผลงานของนักศึกษาคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ

ช่วงบ่ายคณะกรรมการได้ทำการสัมภาษณ์ 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มที่ 2 นักศึกษา และกลุ่มที่ 3 ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการและผู้นำชุมชน

การตรวจประเมินภายในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีและอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ตามมาตรฐานของ สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยการันตีคุณภาพของของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

 

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

<< ย้อนกลับ