ข่าวสาร กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “พัฒน์ PLUS TOUCH THE IDEA” กระตุ้นและส่งเสริม Soft Skills ของนักศึกษา


คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดกิจกรรม “พัฒน์ PLUS TOUCH THE IDEA”  ณ อาคาร MII ( Mahanakorn Institute of Innovation ) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นผู้กล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โดยกิจกรรม “พัฒน์ PLUS TOUCH THE IDEA” เป็นกิจกรรมเสริมสร้างแนวความคิดเชิงวิศวกรรมศาสตร์เพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรม และกระตุ้นส่งเสริม Soft Skills ที่เป็นทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษา/คณาจารย์ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์และก่อให้เกิดความรักในสถาบันการศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่ จากกิจกรรมครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานดีๆ มีความกล้าแสดงออก สามารถคิดและสร้างสรรค์ผลงานได้ทีในเวลาที่จำกัด สามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียน และการทำงานจริงในอนาคตได้

 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     

 

<< ย้อนกลับ