ข่าวสาร กิจกรรม

MUT ส่งเสริมการเรียนนอกห้องเรียน จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 60  คน โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดหาเหตุผล รู้จักแก้ปัญหา สรุปผล และเข้าใจเรื่องราวต่างๆ  สร้างการเรียนรู้ให้เยาวชนได้มีประสบการณ์จริงในการเรียนรู้กับการทำปฏิบัติการด้านเคมี ในเรื่องของไทเทรต และด้านฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่ๆ ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ และเสริมสร้างประสบการณ์ในการปฏิบัติการด้านเคมีและฟิสิกส์ เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต  โดยมี ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำทีมอบรม

 
     
 
     
 
     
 

 

 

<< ย้อนกลับ