ข่าวสาร กิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2560


คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสโมสรอาจารย์ ชั้น 2 อาคาร E ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์ เป็นประธานคณะกรรมการในการตรวจประเมินทั้งยังเป็นคณะกรรมการภายนอก ร่วมด้วยคณะกรรมการการตรวจประเมินอีก 4 ท่านซึ่งเป็นคณะกรรมการภายใน ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้มีทั้งการตรวจจากเอกสารหลักฐาน และตรวจจากห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงมีการสัมภาษณ์อาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด การตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียนร้อยโดยผลตรวจประเมินอยู่ในระดับดีมาก จึงมั่นใจได้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีคุณภาพและมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ

 
     
 
     
 
     
 
     
 

 

 

<< ย้อนกลับ