ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดหลักสูตรสองภาษา ได้ปริญญาอินเตอร์


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดหลักสูตรสองภาษา ได้ปริญญาอินเตอร์

ครั้งแรกและก้าวใหม่ของสถาบันการศึกษาไทย เริ่มแล้ว!!ม.เทคโนโลยีมหานครเผยว่าได้มองอนาคตบัณฑิตไทยโดยเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์ ต้องมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นทั้งด้านทักษะและภาษา เพื่อรองรับตลาดอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ จึงขยายความร่วมมือกับ 3 มหาวิทยาลัยดังในต่างประเทศ ที่มีความโดดเด่นในแต่ละสาขา ทั้ง อังกฤษ, เกาหลีใต้ ผุดโปรเจคต์ผลิตบัณฑิตวิชาชีพร่วมกัน ภายใต้ หลักสูตรสองภาษาที่เข้มข้น มุ่งเน้นทักษะ, ประสบการณ์ทำงานจากสถานที่จริง รวมถึง ภาษา อุปสรรคของบัณฑิตไทยเมื่อเทียบกับบัณฑิตในเขตอาเซียน เสริมจุดแข็ง ให้เรียนไทยสองปี พร้อมสิทธิเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดังต่างประเทศอีกสองปี พร้อมรับปริญญาบัตรอินเตอร์เนชั่นแนล ดีกรีเชื่อมั่นนักศึกษาในหลักสูตรสองภาษา จะมีจุดแข็ง คือ จุดแข็ง คือ โอกาสและอนาคตการทำงานที่มีมากขึ้น รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วย

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-05-58/2.jpg

ผศ. ดร.ชูธรรม สาวิกันย์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติ ม.เทคโนโลยีมหานคร (Chutham Sawigun, Director International Programm, Mahanakorn University of Technology) เผยว่า บัณฑิตมหานคร มีสัดส่วนการได้งานทำมากกว่า 95% ในสายงานและอาชีพที่เป็นที่ยอมรับ ส่วนอีก 5% คือเจ้าของธุรกิจและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ล่าสุด ยังได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นอันดับ 1 ของประเทศ จากหน่วยงานประเมินที่มีมาตรฐาน คือ สำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (หรือ สมศ. เป็น องค์การมหาชน) โดยเราเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียว ที่กล้าเข้าไปอยู่ในกลุ่มสถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขั้นตอนและมาตรฐานในการตรวจสอบ ประเมินสูงสุด เข้มข้นที่สุด โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ชื่อว่า มีจำนวนนักศึกษาและผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มากที่สุดในประเทศ (เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชน ในประเทศไทยและมีคุณภาพเทียบเท่ามหาวิทยาลัยรัฐบาล **จากจำนวนสถิตินักศึกษาประจำปีการศึกษา2556 โดยสกอ.) ปัจจุบันมีอาจารย์ประจำอยู่มากกว่า 90% และมีการพัฒนาคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง (จัดส่งคณาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จนสำเร็จการศึกษาแล้วมากกว่า 250 ท่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอยู่ระหว่างการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอีกจำนวนมากกว่า 85 ท่าน) พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือวิจัย (ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อรองรับการเรียนการสอน...เน้นเรียนรู้จริง ใช้งานจริง กับห้องวิจัยมากกว่า 13 ห้อง และห้องปฏิบัติการมากกว่า 49 ห้อง รวมมูลค่าการพัฒนามากกว่า 500 ล้านบาท) อีกทั้งนโยบายการพัฒนาบัณฑิตให้มีความพร้อมสู่ตลาดประชาคมอาเซียน

โดยในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของโลกอีก 3 แห่ง ได้แก่ อ๊อกฟอร์ด บรู๊คส์ ยูนิเวอร์ซิตี้ (Oxford Brookes University), เดอะ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ เชฟฟิลด์ (The University Of Sheffield) ในประเทศอังกฤษ และ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ ยูลซาน (University of Ulsan, South Korea) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยผู้นำด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ และการต่อเรือระดับโลก อย่างฮุนได (Hyundai) ร่วมกันเปิดหลักสูตรสองภาษา โดยมีจุดเด่น เรียนไทย 2 ปี เรียนต่างประเทศ 2 ปี พร้อมรับปริญญาบัตรอินเตอร์ เบื้องต้นได้เปิดนำร่องในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมยานยนต์ เพราะมีความต้องการแรงงานในตลาดสูง

สำหรับรายละเอียดหลักสูตรสองภาษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานครจัดการเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษในวิชาบรรยายและภาษาไทยหรืออังกฤษในวิชาปฏิบัติการ มีอาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนั้น เมื่อนักศึกษาเรียนหลักสูตรสองภาษา นักศึกษาจะได้เรียนเนื้อหาวิชา วิศวกรรมศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษไปด้วย นอกจากนี้ ถ้าไม่เข้าใจเนื้อหาในส่วนไหนสามารถขอให้อาจารย์อธิบายเป็นภาษาไทยได้ โดย หลักสูตรสองภาษามี 2 โปรแกรมให้เลือกเรียน คือ Twinning Programme และ 4-year Programme โดย Twinning Programme คือโปรแกรมที่นักศึกษาเรียนปี 1-2 ที่ มทม. และไปเรียนต่อปี 3-4 ที่ The University of Sheffield หรือ Oxford Brookes University ประเทศอังกฤษ ซึ่งสอบเข้ายาก เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกด้านวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีผู้สมัครเข้าเรียนจากทั่วโลก แต่สามารถรับเข้าเรียนได้จำนวนจำกัด มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งจึงทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (มทม.) เพื่อรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อปี 3-4 เนื่องจาก มทม. มีการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานเดียวกันกับมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง หลักสูตรสี่ปีที่ มทม. เรียน จัดการเรียนการสอนมาตรฐานเดียวกับประเทศอังกฤษ ต่อเมื่อเรียนจบแล้ว นักศึกษาโครงการ Twinning Programme ได้รับปริญญาจากประเทศอังกฤษ เช่นเดียวกับนักศึกษาที่เรียนที่อังกฤษ 4 ปี ดังนั้น ภาระค่าใช้จ่ายจึงน้อยกว่าการไปเรียนที่อังกฤษ 4 ปี ถึงครึ่งหนึ่ง

หลักสูตรสองภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศที่สร้างหลักสูตรโดยใช้มาตรฐานเดียวกับ The University of Sheffield และ Oxford Brookes University จึงสามารถส่งนักศึกษาไปเรียนต่อชั้นปี 3-4 ที่มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง และได้รับปริญญาจากประเทศอังกฤษได้เช่นเดียวกับนักศึกษาที่ไปเรียน 4 ปีที่อังกฤษ และเมื่อเรียนจบ นักศึกษาสามารถสอบ กว. ของอังกฤษและทำงานในยุโรปได้เลย ซึ่งโดยปกติจะได้เงินเดือนสูงกว่าเพราะสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ อาจจะมากกว่า 30% 50% หรือ 100% ขึ้นอยู่กับบริษัท ในส่วนของเมืองไทย ก็มีคณาจารย์คอยให้คำแนะนำเรื่องการสอบ กว.ไทย รวมถึงการสมัครงานในหน่วยงานต่างๆ โดยหลักสูตรสองภาษาจะทำให้นักศึกษา ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เมื่อก้าวเข้าสู่ AEC

ผู้อำนวยการหลักสูตร ยังได้เผยถึงข้อมูลคำถามยอดฮิตซึ่งพบบ่อย สรุปตอบเป็นข้อๆดังนี้ http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-05-58/1.jpg

สำหรับผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนที่สนใจ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อินเตอร์เน็ตหรือเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/mutbilingual website : www.inter.mut.ac.th โทร 02-988-3655, 02-988-3666 ต่อ 2138,2139 เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดหลักสูตรสองภาษา ได้ปริญญาอินเตอร์

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-05-58/8.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-05-58/3.jpg

 

http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-05-58/4.jpg


http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-05-58/5.jpg


http://www.mut.ac.th/uploaded/news/12-05-58/6.jpg
 

<< ย้อนกลับ