ข่าวสาร กิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี และมอบทุนประชาสัมพันธ์ “MUT Brand Ambassador”


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ประเภททุนเรียนดี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดี เป็นผู้มอบทุนการศึกษา และ ประเภททุนประชาสัมพันธ์ หรือ MUT Brand  Ambassador โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตรรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ณ อาคารกีฬาในร่ม (โรงยิม) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561  โดยประเภททุนเรียนดีนั้นคัดเลือกจากนักศึกษาทุกคณะที่มีผลการเรียนในชั้นปีที่ 1    คะแนนเฉลี่ยสะสม   2  ภาคการศึกษา  เกรดเฉลี่ยรวม 3.50  ขึ้นไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรปกติ  และหลักสูตรเทียบโอนมีผู้ได้รับทุนเรียนดีดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตร  4  ปี

  1. นางสาวมัลลิกา       สังฆะมณี     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง  (4.00)
  2. นายภานุพงษ์ จิตเฉย                สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง  (3.52)
  3. นายณัฐนันท์ชัย      หนูมณี              สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (3.95)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตร หลักสูตรเทียบโอน

    1.  นายนิมิตรชัย        ทำนา                สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (3.60)

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร  4  ปี

    1. นางสาวพรพิมล      เขียวจันทร์   สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (3.73)

คณะบริหารธุรกิจหลักสูตร  4  ปี

  1. นางสาวปลายฝน     ธิราศักดิ์             สาขาวิชาการบัญชี (3.91)

    2.  นางสาวเบญจพร   เฉยสอาด     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (3.54)

และ คณะสัตวแพทยศาสตร์  หลักสูตร  6  ปี

  1. นายทรงภูมิ    อานันทคุณ                สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (3.80)

ประเภททุนประชาสัมพันธ์ หรือ MUT Brand  Ambassador คัดเลือกจากนักเรียนและนักศึกษาของโรงเรียน/วิทยาลัยฯที่มีข้อตกลงและทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ หรือ MOU กับมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้สมัครรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย มีความเป็นผู้นำ มีความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์สูง มีความสามารถ มีไหวพริบปฏิภาณ มีบุคลิกภาพดี เป็นนักพูดที่สามารถพูดในที่ชุมชน...ทั้งนี้คณะกรรมการ ได้พิจารณาจากทักษะหลายๆ ด้านของผู้สมัครอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบริหารธุรกิจ ผู้รับทุนต้องปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงกับสำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ โดยทำหน้าที่เป็น Brand Ambassador เน้นการประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อที่สถาบันเดิมของตนเอง และช่วยงานตามที่ได้มอบหมาย และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดมีผู้ได้รับทุนประชาสัมพันธ์ หรือ MUT Brand  Ambassador ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตร 4 ปี

   1.นางสาวอารียา  เผื่อนโสภา นักศึกษาชั้นปีที่ 1   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

   2. นายพงศธร  จันทร์สมุทร นักศึกษาชั้นปีที่ 1   สาขาการจัดการนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้นำความรู้ได้ได้รับไปจากรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตเพื่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้

 
     
 

 

 

<< ย้อนกลับ